Allmänna villkor 01.03.2019

FIXURA AB OY – ALLMÄNNA VILLKOR (01.03.2019)

OBS! Dessa allmänna villkor tillämpas endast för lån som beviljats eller investeringar som gjorts före 01.02.2020. På låne- eller investeringsavtal som gjorts efter 01.02.2020 tillämpas de Allmänna Villkor som uppdaterats 15.06.2021.

INLEDNING

Fixura Ab Oy (”Fixura”) är ett företag vars affärsidé och koncept är att föra samman sådana som behöver lån och sådana som vill låna ut sina medel och att därmed utgöra en flexibel marknadsplats för dylika aktionärer. Fixura förmedlar krediter från långivare, dvs. investerare, till låntagare. Vid registrering som låntagare på Fixuras marknadsplats godkänner låntagaren dessa allmänna villkor som bindande för den. Dessa allmänna villkor utgör en del av låntagarens skuldförhållande till investeraren enligt det separata skuldebrev som ingås mellan investeraren och låntagaren. Om dessa villkor strider mot vad som uttryckligen har avtalats i skuldebrevet mellan investeraren och låntagaren, äger skuldebrevets bestämmelser företräde. Dessa allmänna villkor utgör även en del av förmedlingsavtalet mellan investeraren och Fixura och godkänns så som bindande för parterna i enlighet med vad som framgår ur förmedlingsavtalet. Om dessa villkor strider mot vad som uttryckligen har avtalats i förmedlingsavtalet mellan investeraren och Fixura, äger förmedlingsavtalets bestämmelser företräde. Fixura utgör inte avtalspart i skuldförhållandet till låntagaren utan verkar enbart som kreditförmedlare mellan investeraren och låntagaren. Fixura Ab Oy är registrerat i registret över kreditgivare och förmedlare av person-till-person lån hos Regionförvaltningsverket i södra Finland.

1. VILLKOR FÖR LÅNTAGARE

1.1 Möjlighet att få lån

En låntagare har möjlighet att få lån som Fixura förmedlar om personen i fråga: – är en myndig person i åldern 21-68 år; – har varit fast bosatt i Finland i minst tre år; – har angett sina inkomstuppgifter; – inte har betalningsstörningar sedan tidigare; – inte är styrelseledamot i företag med kreditstörningar; och – har nätbankkoder till banker som Fixura samarbetar med. När en låntagare accepterat ett lån dröjer det sex månader innan låntagaren kan lägga upp en ny låneansökan. En ny låneansökan förutsätter att de sex första raterna av föregående lån är betalda.
Låntagaren kan ha högst två aktiva lån samtidigt eller ett totalt lånekapital på högst 10.000 euro. Om en låneansökan inte blir helt finansierad, kan långivarna bevilja låntagaren ett lån på ett lägre belopp än vad det ansökts om. De uppgifter som syns i låneräknaren i samband med att man ansöker om ett lån är alltid en uppskattning av det lån man ansöker om. De slutliga uppgifterna om lånet såsom belopp, ränta, återbetalningstid och storleken på betalningsraterna finns i låneerbjudandet som sänds per e-post till den som ansöker om lån. Den som ansöker om lån kan välja en lånetid på 2-5 år i samband med ansökan. Fixura strävar till att månadsraten är på den nivå som man har ansökt om. Ifall raten skulle stiga med över 20% förlängs lånetiden. Lånetiden kan dock vara högst 7 år. Fixura förbehåller sig rätten att förhindra att en person tar lån eller att avlägsna en befintlig låneansökan. Av säkerhetsskäl och för att bibehålla anonymitet förbehåller Fixura sig rätten att ändra och/eller avlägsna användarnamn eller andra offentliga uppgifter ur låntagarens profil.

1.2 Avgifter för låntagaren, förfallodag på lånen och försäljning

Förmedlingsprovisionen för ett lånekapital på 1.000-10.000 euro är 2 % årligen av det ursprungliga lånekapitalet fördelat över de månatliga betalningsraterna (max. 84månader). Fixura debiterar också en öppningsavgift på 7,5 % av lånekapitalet, vilken dras av direkt i samband med låneutbetalningen. Därtill tillkommer en kontoskötselavgift på 5,50 euro per lån/månad. Alla ovan nämnda avgifter är exklusive mervärdesskatt, eftersom verksamheten inte är mervärdesskattepliktig. Låntagaren har rätt att återbetala sitt lån i sin helhet i förtid. Vid förtida återbetalning är låntagaren skyldig att erlägga: – det kvarvarande lånekapitalet; – upplupen med obetald ränta; – upplupna men obetalda kontoskötsel-avgifter; och – den årliga förmedlingsprovisionen för hela låneperioden enligt den ursprungligen överenskomna betalningsplanen. Låntagaren behöver varken betala kontoskötselavgift eller ränta för återstoden av den överenskomna låneperioden. Ifall låntagarens slutbetalning överskrider den skuld som finns kvar på lånet med högst fem (5) euro har Fixura rätt att inte återbetala det överskjutande beloppet. För återbetalning av ett för stort slutbetalningsbelopp på mera än fem (5) euro debiterar Fixura en behandlingsavgift på fem (5) euro. De centrala villkoren som tillämpas på skuldförhållandet (såsom lånets ränta, effektiv årlig ränta och återbetalningstid) fastställs enligt vad som avtalats i det separata skuldebrevet mellan låntagaren och investeraren. Ett förfallet lån kan säljas till tredje part. Låntagaren får ett skriftligt meddelande ifall en försäljning har skett.

1.3 Kreditanalys

Med hjälp av en kreditanalys utförd av tredje part (t.ex. Instantor AB och SIA Nordigen Solutions) gör Fixura en bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga. Kreditanalysen använder kontotransaktioner i låntagarens nätbank. Utvärderingen av kundens låneansökan av ett person-till-person-lån förmedlat av Fixura baseras också på uppgifter mottagna och analyserade av tredje parter. Fixura undersöker låntagarens kreditvärdighet genom tjänster som tillhandahålls av tredje parter (som Instantor Ab och SIA Nordigen Solutions). När låneansökan lämnas in kan låntagaren visa sin kreditvärdighet genom dessa externa aktörer. Därmed accepterar låntagaren de allmänna villkoren för tredje partens tjänster och loggar in i sin nätbank. Genom att logga in i nätbanken med personliga nätbankskoder gör låntagaren sina kontotransaktioner tillgängliga för en tredje part för insamling, kategorisering och analys av data.

1.4 Utebliven betalning

Det är viktigt att den månatliga raten på lånekapitalet betalas i tid. Om låntagaren inte betalar sin månatliga betalningsrat får hen en skriftlig påminnelse inklusive påminnelseavgift. Om raten fortfarande är obetald efter två veckor får låntagaren en andra skriftlig påminnelse och ytterligare en påminnelseavgift tillförs räkningen. Dröjsmålsräntan löper från förfallodatumet enligt den avtalsenliga räntan till dess raten är betald i sin helhet. Ifall summan av obetalda fakturor tillsammans uppgår till 5 % eller mera av det ursprungliga lånekapitalet förfaller lånet i sin helhet. Fortsatt utebliven betalning kan medföra rättsliga åtgärder samt leda till en betalningsanmärkning om ärendet går till utmätning. På ärenden som överförts till indrivning tillkommer indrivningsbolagets kostnader och dröjsmålsränta. Betalningar som via indrivning fås in av låntagaren avräknas först mot lånekapitalets räntor och lånekapital som förfallit till betalning, därefter mot indrivnings- och övriga kostnader och eventuella dröjsmålsräntor på dylika. Erlagda amorteringar och räntor på lånekapitalet tillfaller investeraren, övriga kostnader går till indrivningsbolaget och till Fixura.

1.5 Fakturering

All fakturering sker automatisk elektroniskt via e-post om inte låntagaren genom att kontakta Fixuras support väljer att fakturering skall ske med pappersfaktura. Detta gäller även påminnelser och indrivningsmeddelanden. Vid fakturering med pappersfaktura tillkommer av Fixura vid envar tidpunkt tillämpat faktureringstillägg.

2. VILLKOR FÖR INVESTERARE

2.1 Risk

Beakta att det finns en risk med alla investeringar. Det bästa sättet att minska risken för kreditförluster är diversifiering. Fixura strävar efter att minimera risken för investerare genom kreditklassificering av låntagare, bortgallring av personer med kreditstörningar eller otillförlitliga kredituppgifter samt genom överföring av uteblivna lån till indrivning. Fixura kontrollerar låntagares kredituppgifter i ansökningsskedet via Soliditet (Bisnode Finland Oy), men kan inte garantera att uppgifterna stämmer. Om låntagaren inte betalar sin månatliga rat förs skulden över till en indrivningsbyrå. Till skulden tillkommer lagenliga indrivningskostnader och dröjsmålsränta. Fortsatt utebliven betalning kan medföra rättsliga åtgärder. Låntagaren har laglig rätt att få förlängd betalningstid exempelvis p.g.a arbetslöshet eller sjukdom. Vid behov kan Fixura senarelägga förfallodagen. Låntagaren kan också få en amorteringsfri månad per år. I sådana fall debiteras endast den avtalsenliga räntan och kontoskötselavgifter förutsatt att lånets tidigare rater betalats i tid. Den avtalsenliga räntan fortlöper dock på kvarvarande lånekapital. Låntagaren kan återbetala lånet i förtid och då debiteras inte den ränteandel som ännu inte upplupit. Förtida återbetalningar kan ur investerarens synvinkel ses som en riskfaktor som leder till att den förväntade avkastningen minskar.

2.2 Avgifter för investeraren

Investerare vars portföljvärde är under 50.000 euro betalar en teckningsavgift på 2 % vid deposition. Investerare vars portföljvärde är minst 50.000 men under 100.000 euro betalar en teckningsavgift på 1,5 % vid deposition. Investerare vars portföljvärde är minst 100.000 men under 500.000 euro betalar en teckningsavgift på 1 % vid deposition. Om portföljvärdet är minst 500.000 euro betalar investeraren en teckningsavgift på 0,5 % vid deposition. Nivån på teckningsavgiften fastställs på basen av det aktuella portföljvärdet sammanräknat med värdet på en ny inbetalning. Investerare betalar en transaktionsavgift på 0,9 % på förverkligade investeringar. Investerare betalar en uttagsavgift på 4 euro per uttag till eget konto.

2.3 Avräkning av inkomna medel och försäljning av förfallna fordringar

Till den del en investerares fordran har överförts till indrivning, avräknas låntagarens betalningar i skuldförhållandet mellan låntagaren och investeraren i enlighet med gällande lagstiftning så att avräkning först görs mot lånekapitalets räntor och lånekapital som förfallit till betalning och först därefter mot indrivnings- och övriga kostnader och eventuella dröjsmålsräntor på dem. Oberoende av detta så gör indrivningsbolaget vid envar redovisningstidpunkt i förhållande till investeraren ett automatiskt avdrag för uppkomna indrivningskostnader från de medel som inkommit till följd av låntagarens betalningar innan de influtna medlen redovisas till investerarens eget Fixura-konto. Fixura har rätt att föra över eller sälja förfallna lånefordringar till marknadspris till en tredje part inklusive alla rättigheter och skyldigheter om förmedlaren anser det vara skäligt. I sådana fall betalas de inkomster som tillhör investeraren inom 3 (tre) dagar åt investeraren efter att Fixura har emottagit intäkterna från försäljningen. Låntagaren har inte rätt att flytta över eller att sälja lånet till en tredje part.

2.4 Automatisk placering

Via AutoInvest funktionen väljer investeraren själv de lånevillkor enligt vilka placeringarna skall ske. Här ställer investeraren även in hur den procentuella fördelningen av portföljens värde mellan de olika uppsättningarna med kriterier skall ske. Placeringarna i ett enskilt lån varierar från 25 euro till 2 000 euro. För att sprida riskerna strävar systemet till att fördela placeringarna mellan flera olika lån. Eftersom den maximala andelen som kan placeras i ett enskilt lån är 2 000 euro, kan en enskild investerare i enskilda fall komma att investera ensam i ett lån på 2 000 euro, om ingen annan investerare gett anbud på lånet i fråga.

2.5 Företag och samfund

Företag och samfund som placerar via Fixura bör säkerställa att deras placering och placeringsbeslut följer från tid till annan gällande aktiebolagslag, annan samfundslagstiftning ävensom övrig tillämplig lagstiftning.

3. KONTAKTANDE AV MOTPART

Fixura undertecknar skuldebreven på investerarnas vägnar, fakturerar fordringar som uppstår till följd av låneavtalet och vidarebefordrar vid behov fordringar till indrivning eller utmätning. Skuldförhållandet uppstår mellan investeraren och låntagaren. Fixura sköter all kontakt mellan låntagaren och investeraren. Det är inte tillåtet att på egen hand kontakta motparten gällande lånet.

4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH KREDITKONTROLL

Fixura förbehåller sig rätten att: – behandla personuppgifter i den mån det krävs för att Fixura skall kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot låntagaren och investeraren; – använda sig av den mottagna och behandlade informationen i sitt samarbete med myndigheter och samarbetspartners; – använda informationen för Fixuras egen och samarbetspartners marknadsföring av varor och tjänster; – överlåta sin fakturering och reskontra till tredje part; – granska låntagarens kreditvärdighet och kreditklass genom att tex. använda sig av kreditupplysningstjänster som Soliditet (Bisnode Finland Oy) och Instantor AB. Fixura kan inte garantera de uppladdade eller inskickade löneintygens riktighet. Fixura använder den e-postadress som kunden uppgett i all kommunikation med kunden. Kunden är förpliktigad att omedelbart informera Fixura om eventuella förändringar i e-postadressen eller i andra kontaktuppgifter.

5. ÖVRIGA VILLKOR

Fixura förbehåller sig rätt att ändra de allmänna villkoren. Alla berörda parter informeras skriftligen om förändringar innan de träder i kraft.

6. TILLÄMPLIG LAG

I skuldförhållandet mellan långivaren och investeraren samt i samarbetet mellan investeraren och Fixura tillämpas finsk lag.