Markkinointirekisteri

Rekisterin nimi
Fixura Ab Oyn (“Fixura”) markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietolaki 19§. Henkilötietojen pitäminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen vastaanottaa suoramarkkinointia, Fixuran oikeutettuun etuun, sekä Fixuran ja rekisteröidyn asialliseen yhteyteen, kun Fixuralla on oikeus hyödyntää tietoja tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa ja mainonnassa.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään Fixuran suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipidetutkimuksiin tai näihin rinnastettaviin toimiin, kuten uutiskirjeiden lähettämiseen.

Fixuralla on yhteistyökumppaneita, jotka toimivat Fixuran toimeksiannosta. Valtuutetuilla yhteistyökumppaneilla on oikeus käsitellä Fixuran markkinointirekisterin tietoja.

Fixura lähettää suoramarkkinointia esimerkiksi sähköpostilla ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisterin sisältö
Rekisterissä käsitellään luonnollisen henkilön tai rekisteröidyn yrityksen edunsaajan henkilötietoja. Markkinointirekisteri voi edellä mainittujen ryhmien osalta sisältää yhden tai useamman tiedon, joita ovat mm: etunimi, sukunimi, sähköposti, puhelinnumero, äidinkieli, osoitetieto tai muu asiakkaan itse antama tai hänestä kerätty tieto. Rekisteri sisältää myös mahdolliset asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Luonnollisen henkilön osalta tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään mm. verkkosivuilla toteutettujen arvontojen, kilpailujen tai täytettyjen lomakkeiden kautta. Henkilötietoja voidaan kerätä tai päivittää myös esimerkiksi Fixuran asiakasrekisteristä, väestötietojärjestelmästä, puhelinluetteloista sekä muilta henkilötietoja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä.

Yrityksen tai yhteisön edustajan osalta tietoja voidaan kerätä esimerkiksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä tai kaupparekisteriselosteesta, Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Oy:n tietokannasta tai yrityksen tai organisaation omilta verkkosivuilta. Tieto on voitu saada myös suoraan puhelimitse tai sähköpostitse yrityksen edustajalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Fixuran markkinointirekisteristä ei luovuteta tietoja yrityksen ulkopuolisille tahoille. Mahdolliset tietojen luovutukset viranomaisille tehdään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa Fixuran yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille, mikäli asiakkaalle toteutettava palvelu sitä vaatii. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme, että henkilötietoja käsitellään ajantasaisen henkilötietolain mukaisesti ja asiallisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli se on palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Fixura huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla mm. hyödyntämällä EU:n mallilausekkeita tietojen siirrosta kolmansiin maihin. Fixura ei myy markkinointirekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Materiaalit kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietojen käyttöoikeus on vain Fixuran henkilökunnalla tai sen edustajilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Fixura edellyttää, että työntekijät ja yhteistyökumppanit noudattavat vaitiolovelvollisuutta markkinointirekisterin tietoja koskien. Manuaalisessa muodossa oleva materiaali säilytetään Fixuran käytössä olevassa toimitilassa. Toimitila on lukittu ja vartioitu.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Fixuran asiakaspalveluun osoitteeseen info@fixura.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin tai mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä kirjallisesti osoitteeseen info@fixura.fi.

Tietosuojaseloste on nähtävänä Fixura Ab Oy:n kotisivuilla.