Marknadsföringsregister

Registrets namn
Fixura Ab Oy:s (”Fixura”) marknadsföringsregister

Grund för förande av registret
Personuppgiftslagen 19§. Innehav och behandling av personuppgifter baserar sig på den registrerades medgivande till att ta emot direktreklam, Fixuras legitima intresse och på Fixura och den registrerades materiella samband när Fixura har rätt att utnyttja uppgifterna i marknadsföring av och reklam för produkter och tjänster.

Registrets ändamål
Personuppgifter som finns i registret används för Fixuras direktmarknadsföring, distansförsäljning, opinionsundersökningar eller för åtgärder som kan jämställas med dessa som till exempel att sända ut nyhetsbrev.

Fixura har samarbetspartner som verkar på uppdrag av Fixura. Befullmäktigade samarbetsparter har rätt att behandla uppgifterna i Fixuras marknadsföringsregister.

Fixura sänder direktreklam till exempel per e-post enbart med tillåtelse av den registrerade.

Innehåll i registret
I registret behandlas fysiska personers eller ett registrerat företags förmånstagares personuppgifter. Marknadsföringsregistret kan för de ovan nämnda gruppernas del innehålla en eller flera uppgifter som kan vara bland annat: förnamn, efternamn, e-post, telefonnummer, modersmål, adressuppgifter eller annan av personen själv angiven information eller information som har samlats in om personen. Registret innehåller även eventuella direktmarknadsföringstillstånd och – förbud som kunden meddelat.

Regelmässiga uppgiftskällor
Beträffande fysiska personer samlas uppgifterna från den registrerade själv in bl.a. via lotterier på nätet, tävlingar eller via ifyllda blanketter. Personuppgifter kan även samlas in och uppdateras ur Fixuras kundregister, befolkningsdatasystemet, ur telefonbolagens register och från andra myndigheter eller företag som erbjuder kunduppgiftstjänster.

Beträffande representanter för företag eller samfund kan uppgifterna samlas in till exempel ur företags- eller samfunds informationssystem, handelsregistret eller ur handelsregisterutdrag, Suomen Asiakastieto Oys eller Bisnode Oys register eller ur företagets eller organisationens egna hemsidor. Uppgifterna kan också ha getts direkt per telefon eller per e-post av en representant för företaget.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Uppgifter ur Fixuras marknadsföringsregister lämnas inte ut till utomstående. Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter på det sätt som gällande lagstiftning förutsätter. Uppgifter kan lämnas ut till Fixuras samarbetspartner eller underleverantörer om den tjänst som man erbjuder kunder kräver det. Fixura kan även ge en extern tredje part i uppdrag att behandla personuppgifter, om detta sker garanterar vi att personuppgifterna behandlas korrekt och på det sätt som gällande personuppgiftslagstiftning förutsätter.

Översändande av uppgifter utanför EU eller EES
Uppgifter kan lämnas ut till länder utanför Europa eller utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet ifall det är nödvändigt för att kunna erbjuda en viss tjänst. Även i detta fall ser Fixura till att tillräckligt dataskydd upprätthålls på det sätt som gällande lagstiftning förutsätter bland annat genom att utnyttja EU:s modellbestämmelser för översändande av uppgifter till tredje land. Fixura säljer inte uppgifterna i marknadsföringsregistret till tredje parter.

Principerna för skydd av registret
Materialet samlas i databaser som är skyddade av brandväggar, lösenord och andra tekniska metoder. Endast anställda hos Fixura eller representanter för Fixura som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till uppgifterna. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord. Fixura förutsätter att företagets personal och samarbetspartners förbinder sig till tystnadsplikt vad gäller uppgifterna i marknadsföringsregistret.

Material i pappersform förvaras i Fixuras utrymmen. Utrymmet är låst och bevakat.

Rätt till insyn, förbudsrätt och korrigeringsrätt

Enligt 26 § i personuppgiftslagen har den registrerade rätt att kontrollera sina uppgifter och yrka på rättelse av felaktiga uppgifter i registret. Begäran om insyn och rättelse sänds skriftligen till Fixuras kundsupport till adressen info@fixura.com.

Den registrerade har rätt förbjuda användning av uppgifterna för direktreklam, distansförsäljning eller opinionsundersökningar genom att meddela om detta skriftligen till adressen info@fixura.com.

Dataskyddsbeskrivningen finns på Fixura Ab Oy:s hemsidor.