Allmänna villkor

FIXURA Ab Oy – ALLMÄNNA VILLKOR


Gällande från och med 01.05.2023


Dessa allmänna villkor (härefter ”Allmänna Villkor”) gäller för alla Låneavtal från och 01.05.2023. Lån som
lyfts och investeringar som gjorts innan 01.05.2023 omfattas av de tidigare allmänna villkoren, daterade
15.06.2021. De lån som tagits innan 15.06.2021 omfattas av allmänna villkoren daterade 01.03.2019. Samtliga
Allmänna Villkor finns tillgängliga på Fixura Ab Oy:s hemsida www.fixura.com.

Definitioner                             Beskrivning


Amortering                          Det totala beloppet som Låntagaren ska betala respektive månad till Fixura. Månadsbeloppet består av                                                                       kapital, ränta, administrativa avgifter samt eventuella övriga kostnader beroende på om någon ytterligare                                                             tilläggstjänst/produkt har valts av Låntagare
Bankdag                                 Alla dagar utom lördagar, söndagar eller övriga helg-och vilodagar
GDPR                                         Allmänna Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679
Fixura                                        Fixura Ab Oy (FO-nummer 2246639-7)
Lån                                              Det belopp som Fixura lånar ut till Låntagaren med grund i ett Låneavtal
Låntagare                              Användare som har lämnat in en låneansökan och som har ingått ett  Låneavtal i egenskap av Låntagare
Låneavtal                               Avtal som ingåtts mellan Låntagaren och Fixura, där parterna bland annat avtalat om kreditbelopp, ränta                                                                 och amorteringsplan
Prislista                                   Den rådande prislistan enligt vilken Fixura debiterar kostnader och som finns på Fixuras hemsida                                                                                     www.fixura.com

1. INLEDNING


Fixura är ett kreditgivningsföretag som är registrerad i registret över kreditgivare och förmedlare av peer-to-peer lån som upprätthålls av Finansinspektionen, FIN-FSA. Fixura tillhandahåller kreditgivning av konsumentkrediter via sin hemsida www.fixura.com. När Fixura beviljar ett lån, träffas ett Låneavtal mellan Låntagaren och Fixura, i vilket dessa Allmänna Villkor utgör en integrerad del av Låneavtalet. De kostnader som Fixura debiterar Låntagare finns i Prislistan, vilken utgör en integrerad del av dessa Allmänna Villkor. Fixura förbehåller sig rätten att uppdatera Prislistan samt dessa Allmänna Villkor.

 

Vid signering av låneansökan godkänner Låntagaren dessa Allmänna Villkor. Om dessa Allmänna Villkor avviker från det som uttryckligen avtalats i Låneavtalet har Låneavtalet företräde.

2. LÅNTAGARENS SKYLDIGHETER


2.1 Förutsättningar för att beviljas ett Lån


Nedan förutsättningar måste vara uppfyllda för att ha möjlighet att bli beviljad ett lån. Låntagare

•  är myndig person och fyllt 21 år,
• har bott stadigvarande i Finland under minst två år,
• är innehavare av ett bankkonto i en finsk bank,
• kan verifiera/identifiera sig i ansökningsprocessen med ett finskt BankID,
• har regelbundna inkomster,
• har försett Fixura med all information som behövs för att Fixura ska kunna bedöma
Låntagarens kreditvärdighet,
• inte har betalningsanmärkningar eller obetalda förfallna lån, och
• inte är styrelseledamot i ett företag som har registrerade betalningsanmärkningar.


Innan Lånet beviljas granskar Fixura den information och de uppgifter som Låntagaren lämnat, i enlighet med
Låntagarens samtycke, GDPR och övrig kompletterande dataskyddslagstiftning som gäller vid tidpunkten för
behandlingen, exempelvis den finska dataskyddslagen (1050/2018). Låntagaren är ansvarig för att lämnad
information är korrekt och uppdaterad. Låntagaren ska även utan dröjsmål meddela Fixura vid eventuella
adress- och namnändringar. Fixura ansvarar inte för fel som uppstår på grund av att de uppgifter som
Låntagaren har lämnat är felaktiga, saknas eller inte är uppdaterade. Om Låntagaren inte uppfyller sin
skyldighet att informera Fixura vad gäller all nödvändig information, och Fixura måste inhämta informationen
själv, har Fixura rätt att debitera Låntagaren ersättning för de utgifter som följer av denna uppgiftsinsamling.

Innan Fixura godkänner en låneansökan, ska Fixura genomföra en kreditbedömning i syfte att säkerställa
Låntagarens kreditvärdighet och återbetalningsförmåga. Detta sker genom att Fixura inhämtar information och
gör en kreditbedömning via ett kreditupplysningsregister som tillhandahålls av tredje part, genom att Fixura
genomför en översyn av transaktioner som skett på Låntagarens bankkonto, samt granskning via Fixuras
interna kundregister. Låntagaren ger sitt samtycke till att Fixura utvärderar Låntagarens kreditvärdighet med
hjälp av tjänster som tillhandahålls av tredje part. Sådan kreditinformation inhämtas genom Bisnode Finland
Oy eller Suomen Asiakastieto Oy. Samtliga uppgifter som Låntagaren uppgivit granskas och lagras under
kundförhållandet, vilket följer av Låneavtalet, gällande dataskyddslagstiftning samt av Fixuras
personuppgiftspolicy.

Fixura har ingen skyldighet att erbjuda och bevilja det lånebelopp som Låntagaren har ansökt om, oavsett om
Låntagaren uppfyller de kriterier som finns uppsatta för att bevilja ett Lån. Om Fixura beslutar att inte bevilja
hela det sökta lånebeloppet, kan Fixura erbjuda ett Lån med ett lägre belopp. Informationen som anges i
lånekalkylatorn i samband med låneansökan är endast en preliminär bedömning av det lånebelopp som kan
beviljas. Det beviljade beloppet framgår av låneerbjudandet, där totala lånebeloppet, kapitalbeloppet, ränta,
betalningstid och månadsbelopp framgår, varvid Låntagaren uppmanas att läsa detta låneerbjudande
noggrant. Låntagaren har rätt att acceptera eller avfärda offerten.


2.2 Amorteringar


Lånet ska återbetalas genom månatliga betalningar, vilka ska framgå av Låneavtalet. Om förfallodagen inte
inträffar på en Bankdag, ska förfallodagen flyttas till påföljande Bankdag. Fakturering sker i första hand via
elektronisk fakturering, såvida Låntagaren och Fixura inte överenskommit om annat. Fixura kan skicka
fakturan via e-post, textmeddelande och/eller på motsvarande sätt. Samma kommunikationsmetoder gäller för
betalningspåminnelser och uppsägningar. Om faktureringen sker genom sedvanlig posthantering, debiteras
faktureringsavgift.


2.3 Ränta och avgifter


Låntagaren åtar sig att månatligen återbetala Lånet i enlighet med Låneavtalets villkor. Den månatliga
betalningen består av amortering, ränta och övriga kreditkostnader (härefter “Låneskötselavgifter”) samt
eventuella tilläggskostnader som medföljer tilläggstjänster som Låntagaren själv valt. Eventuella
tilläggstjänster debiteras enligt Prislistan. Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt eftersom Fixuras
verksamheten inte är mervärdesskattepliktig.


Enligt konsumentskyddslagen (38/1978) får den årliga nominella räntan och Låneskötselavgifter inte uppgå till
högre belopp än vad avgifterna var vid tidpunkten för beviljande av Lånet.


Om Låntagarens sista delbetalning överskrider det kvarvarande lånebelopp med fem (5) euro eller mindre, är
Fixura inte skyldigt att återbetala den överskjutande delen av betalningen. Vid överbetalningar som överskrider
det kvarvarande lånebeloppet med fem (5) euro eller mer, återbetalas det överskjutande beloppet till
Låntagaren och i samband därmed debiterar Fixura en hanteringsavgift om fem (5) euro. Övriga villkor såsom
ränta, effektiv årlig ränta, kostnader och återbetalningstid framgår av Låneavtalet.
Låntagaren har rätt att återbetala hela eller delar av Lånet i förtid. Om Låntagaren återbetalar Lånet i förtid är
Låntagaren skyldig att erlägga:

• det kvarvarande Lånebeloppet,
• upplupen obetald ränta,
• upplupna obetalda Låneskötselavgifter, och
• avgifter i enlighet med Fixuras Prislista.

Om Låntagaren återbetalar hela Lånet, behöver Låntagaren varken betala Låneskötselavgifter eller ränta för
återstoden av låneperioden.


2.4 Dröjsmål med betalningarna och uppsägning av Lånet


Låntagaren förbinder sig att betala Amorteringar senast på förfallodag. Om Låntagaren inte betalar enligt
uppgjord amorteringsplan, har Fixura rätt att efter fjorton (14) dagar från förfallodagen, skicka en skriftlig
betalningspåminnelse och debitera en påminnelseavgift om fem (5) euro. Om betalning ej inkommit efter
ytterligare fjorton (14) dagar skickas en andra skriftlig betalningspåminnelse till Låntagaren och ytterligare en
påminnelseavgift om fem (5) euro debiteras.


Vid försenad eller utebliven betalning kan Fixura kräva att Låntagaren betalar en i Låneavtalet fastställd
dröjsmålsränta. Om dröjsmålsräntan till sin procentenhet skulle vara lägre än Lånets ränta, tillämpas istället
Lånets ränta, både under lånetiden samt under 180 dagar efter att Lånet har förfallit i dess helhet.
Dröjsmålsräntan på det obetalda beloppet beräknas separat för varje enskild dag från förfallodagen fram till
dagen då hela beloppet har återbetalats.

 

Om summan av de obetalda fakturorna tillsammans uppgår till fem (5) procent eller mer av det ursprungliga
Lånebeloppet, har Fixura rätt att få betalning i förtid av Lånet. Fixura skickar en uppsägning av Lånet och
härefter har Låntagaren fjorton (14) dagar på sig att betala det belopp som Låntagaren är i dröjsmål med. Om
betalning inte sker inom fjorton dagar (14) förfaller hela beloppet till betalning (kvarvarande lånebelopp,
upplupen ränta samt eventuella avgifter). Om Låntagaren betalar det belopp som är förfallet till betalning,
återupptas Lånet enligt ursprunglig betalplan. Fortsatt utebliven betalning kan medföra rättsliga åtgärder.


2.5 Inkasso


Om betalning inte sker enligt Låneavtalet, har Fixura rätt att vidta inkassoåtgärder. I samband därmed överförs Låntagarens personuppgifter till det inkassobolag som Fixura anlitar för sina inkassotjänster. Vid dröjsmål med betalning längre än sextio (60) dagar, har Fixura rätt, i enlighet med den finska kreditupplysningslagen (527/2007), att anmäla betalningsförsummelsen till det kreditupplysningsbolag Fixura anlitar. Vid inkassoåtgärder debiteras tillkommande inkassokostnader samt ytterligare dröjsmålsränta.

 

Obetalda förfallna Lån kan lämnas till ett externt inkassobolag eller säljas till tredje part. Fixura meddelar Låntagaren om fordran överlåts till tredje part.Betalningar som Fixura mottagit genom inkassoåtgärder avräknas i första hand gentemot 1) lånets räntor 2) förfallet lånebelopp 3) indrivningskostnader och övriga kostnader samt eventuella dröjsmålsräntor som hänförs till sådana kostnader.

3. KLAGOMÅL


Låntagaren är skyldig att läsa Låneavtalet, tillhörande Allmänna Villkor och eventuella övriga bilagor. Om
Låntagaren upptäcker några felaktigheter, brister eller avvikelser i Låneavtalet, måste Låntagaren skicka ett
klagomål till Fixura inom sju (7) dagar från upptäckten av felet, bristen eller avvikelsen. Klagomålet måste vara
skriftlig och skickas till Fixuras kundtjänst på adress: info@fixura.com. Från mottagandet av klagomålet ska
Fixura återkoppla avseende klagomålet inom fjorton (14) dagar.


Om Låntagaren inte anmäler felet, bristen eller avvikelsen som har upptäckts, förlorar Låntagaren rätten att
åberopa felet i fråga.


4. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Fixuras personuppgiftspolicy återfinns på hemsidan www.fixura.com.Fixura behandlar Låntagarens personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftspolicyn, vilket inkluderar följande ändamål:


● fullgöra Fixura ́s avtalsskyldigheter gentemot Låntagaren,
● hantering av kundtjänstrelaterade ärenden,
● indrivningsåtgärder av inkassopartners eller myndigheter,
● marknadsföring av produkter och tjänster, dels i egen marknadsföring, dels marknadsföring av tredje
part,
● administration av Låneavtalet samt kundreskontrahantering, vilket sköts av extern part, och
● i samband med kreditbedömning och kreditscoring, som kan genomföras av externa parter.


Vid kommunikation med Låntagaren använder Fixura den e-postadress och telefonnummer som Låntagaren själv har uppgivit. Låntagaren är skyldig att utan onödigt dröjsmål, informera Fixura, antingen via onlinetjänsten eller via e-post, info@fixura.com, om ändringar sker gällande e-postadress, telefonnummer eller andra
kontaktuppgifter.


Fixura insamlar Låntagarens personuppgifter i syfte att bevilja en kredit och kundsupport i samband med detta.
Fixura behandlar Låntagarens personuppgifter i enlighet med GDPR och övrig kompletterande
dataskyddslagstiftning som gäller vid tidpunkten för behandlingen. Fixuras personuppgiftspolicy informerar hur
personuppgifter insamlas och behandlas. Fixura kommer inte dela Låntagarens personuppgifter med tredje
part, förutom för vad som framgår av personuppgiftspolicyn. Fixura kan komma att bli förelagd, i enlighet med
lagstiftning eller andra föreskrifter, att lämna ut personuppgifter till myndigheter, i syfte att förhindra eller
upptäcka penningtvätt eller finansiering av terrorism.


5. ANSVARSBEGRÄNSNING


Fixura ska inte hållas ansvarig för några direkta, indirekta eller följdskador som Låntagaren eventuellt kan
komma att åsamkas. Fixura ansvarar således inte för utebliven vinst, avkastning, ryktesrisk, goodwill, know-how, kostnader för att erhålla ersättningsprodukter eller tjänster eller någon annan immateriell eller
indirekt skada.


6. ÖVERLÅTELSE


Låntagaren har ej rätt att utan skriftligt godkännande från Fixura, överlåta sina rättigheter eller skyldigheter, i sin helhet eller delvis, till tredje part vad gäller Låneavtalet.


Fixura förbehåller sig rätten att överlåta Låneavtalets rättigheter och skyldigheter, i sin helhet eller delvis, till
tredje part. Vid överlåtelse till tredje part ska Låntagaren informeras om överlåtelsen.


7. FORCE MAJEURE


Omförhandling av Lånet och dess Allmänna Villkor kan ske om Låntagaren (konsument) är i dröjsmål med betalning och anledning till dröjsmålet är exempelvis arbetslöshet, hälsotillstånd eller annan jämförbar omständighet som Låntagaren ej kunnat förutse, en omständighet som är utanför Låntagarens kontroll, och som väsentligt påverkar Låntagarens återbetalningsmöjligheter.


Om Låntagaren vill åberopa omständigheter som refereras till i stycket ovan måste Låntagaren, utan dröjsmål, kontakta Fixura och informera om de omständigheter eller händelser som uppstått som påverkar Låntagarens återbetalningsförmåga. Låntagaren måste vid varje tillfälle visa på dokumentation som styrker att omständigheten som påvisas påverkar återbetalningsförmågan gällande detta Lån. Fixura förbehåller sig rätten att göra en individuell bedömning av de omständigheter som påvisas av Låntagaren. De påvisade omständigheterna behöver inte beaktas vid bedömningen om det, med hänsyn till dröjsmålets varaktighet eller andra omständigheter, skulle framstå som uppenbart orimligt för Fixura. Om det skulle behövas, kan Fixura flytta fram förfallodagen för Lånet eller ändra den befintliga amorteringsplanen. Förändringarna uppdateras i onlinetjänsten på Fixuras hemsida. Avtalsenlig ränta debiteras fortsättningsvis för den obetalda delen av Lånet. Eventuella övriga tjänster kommer att debiteras i enlighet med gällande Prislista. Alla avgifter är exklusive moms, då tjänsterna inte är momsbeskattade.


Fixura är inte på något sätt ansvarig för underlåtenhet eller försening gällande detta Låneavtal eller tjänster
kopplade till Lånet, till följd av orsaker eller omständigheter utanför Fixuras rimliga kontroll (härefter “Force
Majeure”), inklusive men inte begränsat till brand, översvämning, andra naturkatastrofer, krig, terroristattack,
strejk, transportstörningar, olycka, pandemi, explosion, inbördeskrig eller andra oroligheter,
valutabegränsningar, arbetstvister, regler, förordningar eller andra åtgärder från statliga myndigheter. Den
part som åberopar Force Majeure ska informera den andra parten inom tre (3) bankdagar från att Force
Majeure blir tillämplig och åberopas. Den part som åberopar Force Majeure ska också informera den andra
parten när de omständigheter som har åberopats som Force Majeure har upphört.

8. ÖVRIGA BESTÄMMELSER


Fixura förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor och Prislistan. Alla berörda parter informeras skriftligen om förändringar innan de träder i kraft. Informeringen sker med e-post om inte Låntagaren kontaktat Fixuras kundtjänst och kommit överens annan kommunikationsmetod.


Om innehållet i Låneavtalet strider mot innehållet i dessa Allmänna Villkoren eller Prislistan, har Låneavtalet företräde.

Dessa Allmänna Villkor har upprättats i en svensk och en engelsk version. Vid eventuella motstridigheter mellan den svenska och engelska versionen, ska den svenska versionen ha företräde.


9. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING


Vid tolkning av dessa Allmänna Villkor ska finsk lag tillämpas, med undantag för dess lagvalsregler.


Eventuella tvister som uppstår i anledning av Allmänna Villkoren eller Låneavtalet, ska i första hand avgöras
genom en frivillig uppgörelse. Låntagaren har rätt att vända sig till en behörig myndighet samt ta upp ärendet
till prövning hos konsumentsskyddsnämnden. Om parterna inte kan avgöra en tvist inom skälig tid genom en
frivillig uppgörelse, ska tvisten avgöras av den tingsrätt där Låntagaren har sin hemvist, såsom första
rättsinstans.


Oaktat det föregående kan Fixura driva dess obestridda anspråk i valfri behörig domstol, alternativt erhålla
intermistiska kvarstadsbeslut, förbudsföreläggande, skyddsbeslut eller andra interimistiska åtgärder som kan
finnas tillgängliga enligt lag.