Yleiset ehdot

FIXURA AB OY – YLEISET EHDOT


Voimassa 01.05.2023 alkaen


Näitä yleisiä ehtoja (”Yleiset Ehdot”) sovelletaan Lainasopimuksiin 01.05.2023 lähtien. Ennen 01.05.2023
myönnettyihin lainoihin sovelletaan aiempia, 15.06.2021 päivättyjä yleisiä ehtoja. Lainoihin, jotka on myönnetty
ennen 15.06.2021, sovelletaan ehtoja, jotka on päivätty 01.03.2019. Kaikki yleiset ehdot ovat saatavilla Fixura
Ab Oy:n verkkosivuilla www.fixura.com 

Määritelmä                      Kuvaus

 

GDPR                                   Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679
Fixura                                  Fixura Ab Oy (Y-tunnus: 2246639-7)
Laina                                    Summa, jonka sijoittajat lainaavat lainanottajalle lainasopimukseen perustuen.
Lainanottaja                  Käyttäjät, jotka ovat jättäneet lainahakemuksen ja tehneet Lainasopimuksen lainanottajana.
Lainasopimus               Lainanottajan ja Fixuran välillä solmittu sopimus, jossa osapuolet sopivat muun muassa luoton määrästä,     

                                                 korosta ja maksusuunnitelmasta.
Pankkipäivä                    Mikä tahansa arkipäivä, lukuun ottamatta lauantaita, sunnuntaita tai yleistä pyhä- tai vapaapäiviä
Hinnasto                           Fixuran verkkosivuilla www.fixura.com saatavilla oleva hinnasto, josta ilmenee Fixuran veloittamat kulut.
Maksuerä                          Kokonaissumma, joka Lainanottajan on maksettava kuukausittain Fixuralle. Muodostuu Lainan lyhennyksestä,
                                                 korosta ja lainanhoitomaksusta sekä mahdollisista Lainanottajan valitsemista lisäpalveluista       

                                                 johtuvistamaksuista


1. JOHDANTO
Fixura on luotonantajayritys, joka on rekisteröity Finanssivalvonnan (FIN-FSA) ylläpitämään luotonantaja - ja vertaislainanvälitysrekisteriin. Fixura tarjoaa yksityishenkilöille kulutusluottoa verkkosivujensa kautta tehtävien lainahakemusten perusteella. Kun Fixura myöntää lainaa, Lainanottajan ja Fixuran välille syntyy Lainasopimus, jotsa nämä Yleiset ehdot ovat erottamaton osa. Fixuran lainanottajalta veloitettavat kulut löytyvät Hinnastosta, joka on erottamaton osa näitä Yleisiä ehtoja. Fixura pidättää itsellään oikeuden päivittää hinnastoa sekä näitä Yleisiä ehtoja. Allekirjoittamalla lainahakemuksen lainanottaja hyväksyy nämä yleiset ehdot. Mikäli nämä yleiset ehdot poikkeavat lainasopimuksessa nimenomaisesti sovitusta, on lainasopimus etusijalla.


2. LAINANOTTAJAN EHDOT


2.1 Mahdollisuus nostaa lainaa

 

Fixuran välittämää Lainaa voi nostaa lainanottaja, joka:


- on täysivaltainen ja on vähintään 21-vuotias;
- on asunut vakituisesti Suomessa vähintään kaksi vuotta;
- jolla on tili suomalaisessa pankissa;
- joka on tunnistautunut Fixuran verkkopalvelussa suomalaisilla pankkitunnuksilla.
- jolla on säännölliset tulot;
- joka on luovuttanut Fixuralle tarvittavat tiedot luottokelpoisuuden arviointia varten;
- kenellä ei ole julkisia maksuhäiriöitä tai maksamattomia erääntyneitä Lainoja;
- joka ei ole hallituksen jäsenenä yrityksessä, jolle on rekisteröity maksuhäiriöitä.


Ennen Lainan myöntämistä Fixura tarkistaa lainanottajan antamat tiedot ja tiedot Lainanottajan suostumuksen
sekä yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muun käsittelyhetkellä voimassa olevan täydentävän
tietosuojalainsäädännön, esimerkiksi Suomen tietosuojalain mukaisesti. Lainanottaja vastaa siitä, että annetut
tiedot ovat oikeita ja ajan tasalla. Lainanottajan tulee myös ilmoittaa Fixuralle viipymättä osoitteen ja nimen
muutoksista. Fixura ei vastaa virheistä, jotka johtuvat lainanottajan antamien tietojen virheellisyydestä,
puuttumisesta tai myöhästymisestä. Mikäli lainanottaja ei täytä velvollisuuttaan ilmoittaa Fixuralle kaikkia
tarvittavia tiedoja, Fixuralla on oikeus vaatia lainanottajalta korvausta tietojen selvittämisestä aiheutuvista
kustannuksista.


Ennen Lainanottajan lainahakemuksen hyväksymistä, Fixuralla on oikeus selvittää Lainanottajan
luottokelpoisuus ja maksukyky kolmansien osapuolten ylläpitämistä luottotietorekistereistä, Lainanottajan
pankkitilin transaktioista sekä Fixuran omasta asiakas- ja luottotietorekisteristä Lainanottajan maksukyvyn
varmistamiseksi. Lainanottaja hyväksyy, että Fixura selvittää Lainanottajan luottokelpoisuuden ulkopuolisten
toimijoiden tarjoamien palveluiden avulla. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Bisnode Finland Oy:n tai Suomen
Asiakastieto Oy:n kautta. Lainanottaja hyväksyy, että annetut tiedot tarkastetaan ja säilytetään
Lainasopimuksen voimassaolon ajan sekä sen päättymisen jälkeen Fixuran tietosuojaselosteen mukaisesti.Fixuralla ei ole velvollisuutta tarjota ja myöntää lainanottajan hakemaa lainasummaa riippumatta siitä,
täyttääkö Lainaaja Lainan myöntämiselle asetetut kriteerit. Jos Fixura päättää olla myöntämättä koko
pyydettyä lainasummaa, Fixura voi tarjota lainaa pienemmällä summalla. Lainalaskuriin lainahakemuksen
yhteydessä syötetyt tiedot ovat vain alustava arvio myönnettävän lainan määrästä. Myönnetty summa näkyy
lähetetyssä tarjouksessa, jossa näkyy lainan kokonaissumma, pääoma, korko, maksuaika ja kuukausisumma,
minkä vuoksi lainanottajaa pyydetään lukemaan tämä tarjous huolellisesti. Lainaajalla on oikeus hyväksyä tai
hylätä tarjous.


2.2 Laskutus


Laina tulee maksaa takaisin kuukausierissä, jotka selviävät lainasopimuksesta. Jos eräpäivä ei ole
pankkipäivänä, eräpäivä siirretään seuraavalle pankkipäivälle. Laskutus tapahtuu ensisijaisesti sähköisellä
laskutuksella, elleivät lainanottaja ja Fixura ole toisin sopineet. Fixura voi lähettää laskun sähköpostitse,
tekstiviestillä ja/tai vastaavalla tavalla. Samat viestintätavat koskevat maksumuistutuksia ja peruutuksia. Jos
laskutus tapahtuu tavanomaisen postinkäsittelyn kautta, veloitetaan laskutusmaksu.


2.3 Korko ja kulut


Lainanottaja sitoutuu maksamaan Lainan takaisin Lainasopimuksessa mainituin ehdoin kuukausittaisten
maksuerien mukaisesti. Kuukausittainen maksuerä koostuu lainan lyhennyksestä, korosta ja muista
luottokuluista (”Lainanhoitomaksut”) sekä Lainanottajan itse valitsemista lisäpalveluista aiheutuvista
lisäkustannuksista. Mahdollisista lisäpalveluista veloitetaan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat ovat
arvonlisäverottomia, sillä Fixuran toiminta ei ole arvonlisäverollista.


Kuluttajalainoissa Lainan Korko ja lainanhoitomaksu voivat olla korkeintaan yhtä suuret kuin
luotonmyöntöhetkellä kuluttajansuojalain (38/1978) 7. luvussa säädetyt kuluttajaluottosopimuksessa
sovittavien vuosittaisen nimelliskoron ja muiden luottokustannuksien sallitut enimmäismäärät.


Mikäli Lainanottajan loppusuoritus ylittää Lainan jäljellä olevan summan enintään viidellä (5) eurolla, Fixuralla
on oikeus olla palauttamatta liikasuoritusta. Viittä (5) euroa suuremman liikasuorituksen palauttamisesta Fixura
veloittaa viiden (5) euron käsittelymaksun. Lainasuhteen keskeiset ehdot, kuten Korko, todellinen vuosikorko,
kulut ja takaisinmaksuaika ovat yksilöity Lainasopimuksessa.


Lainanottajalla on oikeus maksaa Laina kokonaan takaisin etuajassa. Ennenaikaisen takaisinmaksun
yhteydessä Lainanottajan on maksettava:


- jäljellä oleva pääoma;
- kertynyt mutta maksamaton Korko;
- kertyneet mutta maksamattomat lainanhoitomaksut; ja
- Lainasopimuksessa yksilöidyt Lainan perustamisesta aiheutuneet kulut.


Lainanottajan ei tarvitse maksaa lainanhoitomaksuja eikä Korkoa jäljellä olevalta Laina-ajalta.

2.4 Viivästyneet maksut, Lainojen erääntyminen ja myynti


Lainanottaja sitoutuu maksamaan kuukausittaiset Maksuerät eräpäivien mukaisesti. Mikäli Lainanottaja ei
maksa kuukausittaista Maksueräänsä, on Fixuralla oikeus lähettää hänelle 14 päivän kuluttua eräpäivästä
kirjallinen maksumuistutus ja laskuun lisätään viiden (5) euron muistutusmaksu. Mikäli maksuerä on 14 päivän
kuluttua edelleen maksamatta, lähetetään Lainanottajalle toinen kirjallinen maksumuistutus ja laskuun lisätään
toinen viiden (5) euron muistutusmaksu.


Mikäli maksun suorittaminen viivästyy, Fixura voi vaatia Lainanottajaa maksamaan viivästyskorkoa, joka on
määritetty Lainasopimuksessa. Jos viivästyskorko on Lainan Korkoa alempi, viivästyskorko on Laina-aikana,
sekä Lainan erääntyessä kokonaisuudessaan 180 vuorokauden ajan siitä, kuin Laina on kokonaisuudessaan
erääntynyt, kuitenkin vähintään yhtä suuri, kuin Lainasopimuksen mukainen Korko. Viivästyskorko lasketaan
jokaiselta päivältä eräpäivän ylittäneestä summasta eräpäivästä lähtien koko summan suorittamiseen saakka.

 

Mikäli maksamattomien laskujen yhteenlaskettu summa on yhteensä viisi (5) prosenttia tai enemmän Lainan
alkuperäisestä pääomasta, Fixuralla on oikeus vaatia lainan maksamista ennenaikaisesti. Fixura lähettää
Lainanottajalle irtisanomisilmoituksen ja tämän jälkeen Lainaottajalla on 14 päivää aikaa maksaa erääntynyt
summa. Jos maksua ei suoriteta 14 päivän kuluessa, koko jäljellä oleva summa on maksettava (jäljellä oleva
pääoma, kertyneet korot ja mahdolliset kulut). Mikäli lainanottaja maksaa erääntyneen summan, lainan
takaisinmaksu jatkuu alkuperäisen maksusuunnitelman mukaisesti. Jatkuva maksamatta jättäminen voi johtaa
oikeustoimiin.


2.5 Perintäprosessi


Mikäli maksuja ei suoriteta lainasopimuksen mukaisesti, on Fixuralla oikeus siirtää saatava perintään. Tämän
yhteydessä Lainanottajan tiedot siirretään perintäyhtiölle, jota Fixura käyttää perintäpalveluita varten. Fixuralla
on oikeus ilmoittaa luottotietolain (527/2007) edellytysten täyttyessä luottotietorekisteriin maksulaiminlyönti,
joka on kestänyt yli 60 päivää. Perintätoimenpiteistä peritään ylimääräiset perintäkulut ja sekä viivästyskorko.

 

Maksamattomat erääntyneet Lainat voidaan siirtää perintätoimistolle tai myydä kolmannelle osapuolille. Fixura
ilmoittaa Lainanottajalle, jos saatava siirtyy kolmannelle osapuolelle.

 

Perintätoimenpiteillä Fixuran saamat maksut tilitetään ensisijaisesti 1) lainakorkoihin, 2) erääntyneihin
lainapääomiin, 3) perintäkuluihin ja muihin kuluihin sekä näistä kuluista mahdollisesti johtuviin
viivästyskorkoihin.


3. Reklamaatiot


Lainanottaja on velvollinen tutustumaan Lainasopimukseen ja Yleisiin ehtoihin. Mikäli Lainanottaja havaitsee
virheitä, puutteita tai poikkeavuuksia Lainasopimukseen ja Lainaan liittyen, tulee Lainanottajan reklamoida
tästä Fixuralle viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun virhe, puute tai poikkeavuus on huomattu.

Reklamaatio on tehtävä kirjallisesti Fixuran asiakaspalveluun osoitteeseen info@fixura.com. Reklamaation
vastaanotettuaan Fixura käsittelee tämän neljäntoista (14) päivän kuluessa.

 

Mikäli Lainanottaja laiminlyö velvollisuutensa reklamoida huomaamastaan virheestä, menettää hän
oikeutensa vedota kyseiseen virheeseen.


4. Henkilötietojen käsittely


Fixuran ajantasainen tietosuojaseloste on saatavilla verkkosivuilla osoitteessa www.fixura.com Fixura
käsittelee henkilötietoja tietosuojaselosteen mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:


● täyttää Fixuran sopimusvelvoitteet lainanottajaa kohtaan;
● asiakaspalveluasiat;
● perintäkumppanien tai viranomaisten perintätoimissa;
● tuotteiden ja palveluiden markkinointi osittain omassa markkinoinnissa, osittain kolmansien
osapuolten markkinoinnissa;
● Lainasopimuksen ja myyntisaamisten hallinnointi, jonka hoitaa ulkopuolinen osapuoli;
● luottoluokituksen ja luottoluokituksen yhteydessä esimerkiksi ulkopuolisten tahojen kautta.

Fixura käyttää asiakasviestinnässään ensisijaisesti Lainanottajan antamaa sähköpostiosoitetta ja
puhelinnumeroa. Lainanottaja on velvollinen huolehtimaan sähköpostin, puhelinnumeron ja muiden
yhteystietojensa ajantasaisuudesta sekä ilmoittamaan muutoksista välittömästi Fixuralle joko asiakaspalvelun
tai sähköpostin (info@fixura.com) kautta.


Fixura kerää Lainanottajan henkilötietoja kuluttajaluottojen myöntämiseen ja palvelun tarjoamiseen liittyviin
tarkoituksiin. Fixura käsittelee Lainanottajan henkilötietoja käsittelyhetkellä voimassa olevan tietosuojalain
(GDPR) ja muun täydentävän tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Fixuran tietosuojaselosteesta ilmenee,
miten henkilötietoja kerätään ja käsitellään. Fixura ei luovuta Lainanottajan tietoja kolmansille osapuolille
tietosuojaselosteessa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Fixura voidaan määrätä lain tai muiden
määräysten mukaisesti luovuttamaan henkilötietoja viranomaisille rahanpesun tai terrorismin estämiseksi tai
havaitsemiseksi.


5. Vastuunrajoitus


Fixura ei ole vastuussa mistään välittömistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, joita lainanottajalle voi
aiheutua. Fixura ei esimerkiksi ole vastuussa voiton, tuoton, maineriskin, liikearvon tai osaamisen
menetyksestä.

 

6. Sopimuksen siirtäminen


Lainanottajalla ei ole oikeutta ilman Fixuran kirjallista lupaa siirtää lainasopimukseen liittyviä oikeuksiaan tai
velvollisuuksiaan kokonaan tai osittain kolmansille osapuolille.


Fixura pidättää itsellään oikeuden siirtää Lainasopimuksen oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain
kolmansille osapuolille. Jos siirto tapahtuu kolmannelle osapuolelle, lainanottajalle ilmoitetetaan siirrosta.

 

7. Ylivoimainen este


Lainasopimuksen ja sen ehtojen sovittelusta voidaan neuvotella, mikäli ilmenee Lainanottajan sosiaalisesta
suoritusesteestä johtuva viivästyminen Lainanottajan suorituksessa. Sosiaalisena suoritusesteenä voidaan
pitää esimerkiksi Lainanottajan sairastumista, työttömyyttä, tai muuta niihin verrattavaa, hänestä
riippumatonta, merkittävää ja ennakoimatonta seikkaa.


Tällaisen sosiaalisen suoritusesteen ilmetessä Lainanottajan tulee ottaa viipymättä yhteyttä Fixuraan, ja
ilmoittaa suoritusesteen syntymisestä. Lainanottajan tulee esittää kussakin tapauksessa tarvittava
dokumentaatio sosiaalisesta suoritusesteestä, jotta suoritusesteen olemassaolo ja sen vaikutus Lainanottajan
velvollisuuksien suorittamiseen voidaan osoittaa. Fixuralla on oikeus tapauskohtaisesti harkita suoritusesteen
vaikutus Lainasopimukseen nähden. Sosiaalista suoritusestettä ei voida ottaa huomioon Lainasopimuksen
ehtojen tai takaisinmaksuaikataulun sovittelussa, mikäli viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen
se olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Tarvittaessa kuitenkin Fixura voi myös siirtää eräpäivää tai
muuttaa alkuperäistä maksusuunnitelmaa. Maksusuunnitelman muutokset päivitetään verkkopalveluun.
Sopimuksen mukainen Korko veloitetaan edelleen jäljellä olevasta Lainasta. Mahdolliset lisäpalvelut
veloitetaan kulloinkin voimassa olevan Hinnaston mukaisesti. Kaikki Fixuran veloittamat kulut ovat
arvonlisäverottomia, koska toiminta ei ole arvonlisäverovelvollista.


Fixura ei ole millään tavalla vastuussa tämän Lainasopimuksen tai Lainaan liittyvien palvelujen
epäonnistumisesta tai viivästyksestä, joka johtuu syistä tai olosuhteista, jotka eivät ole Fixuran kohtuullisen
hallinnan piirissä ("Force Majeure"), mukaan lukien mutta ei rajoittuen tulipaloon, tulviin, muihin luonnollisiin
katastrofit, sota, terrori-isku, lakko, kuljetushäiriö, onnettomuus, pandemia, räjähdys, sisällissota tai muut
levottomuudet, valuuttarajoitukset, työkiistat, säännöt, määräykset tai muut valtion viranomaisten toimet.
Ylivoimaiseen esteeseen vedonneen osapuolen tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle kolmen (3) pankkipäivän
kuluessa ylivoimaisen esteen voimaantulosta ja siihen vedota. Ylivoimaiseen esteeseen vedonneen
osapuolen on myös ilmoitettava toiselle osapuolelle, kun ylivoimaiseksi esteeksi vedotut olosuhteet ovat
lakanneet.


8. Muut ehdot


Fixura pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä Yleisiä ehtoja ja Hinnastoa. Muutoksista ilmoitetaan niitä
koskeville osapuolille kirjallisesti ennen muutoksen voimaantuloa. Ilmoitus tehdään sähköpostitse, ellei
Lainanottaja ole ollut yhteydessä Fixuran asiakaspalveluun ja sopinut muusta viestintätavasta.

Jos Lainasopimus on ristiriidassa näiden Yleisten ehtojen tai Hinnaston kanssa, sovelletaan ensisijaisesti
Lainasopimuksen ehtoja.
Näistä Yleisistä ehdoista, Hinnastosta sekä Lainasopimuksesta on kieliversiot suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi. Mikäli kieliversiot ovat keskenään ristiriidassa, ruotsinkielistä versiota noudatetaan ensisijaisena.


9. Sovellettava laki ja riidanratkaisu


Näihin Yleisiin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.


Yleisistä ehdoista tai lainasopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti vapaaehtoisella
sovittelulla. Lainaajalla on oikeus kääntyä toimivaltaisen viranomaisen puoleen ja viedä asia
kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos osapuolet eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä kohtuullisessa
ajassa vapaaehtoisella ratkaisulla, riidan ratkaisee lainanottajan kotipaikan käräjäoikeus ensimmäisenä
oikeusasteena.


Edellä olevasta huolimatta Fixura voi esittää riitauttamattomia vaatimuksiaan missä tahansa toimivaltaisen
lainkäyttöalueen tuomioistuimessa tai muutoin saada väliaikaisia ulosmittausmääräyksiä, kieltomääräyksiä,
suojamääräyksiä tai muita lain mukaan saatavilla olevia väliaikaisia toimenpiteitä.