Allmänna villkor

FIXURA AB OY – ALLMÄNNA VILLKOR

Gällande från och med 01.02.2020

Dessa Allmänna Villkor gäller för alla Investeringsavtal och Låneavtal som ingåtts från och med 01.02.2020. Lån som lyfts innan 01.02.2020 omfattas av de tidigare, 01.03.2019 uppdaterade, Allmänna villkor som finns tillgängliga på Fixuras nättjänst.

1. DEFINTIONER

AutoinvestAutomatisk placeringsfunktion som Fixura erbjuder genom sina tjänster.
AutosellAutomatisk försäljningsfunktion som Fixura erbjuder genom sina tjänster.
FixuraFixura Ab Oy (FO-nummer 2246639-7).
Fixura-kontoEtt separat konto i Fixuras tjänst, som skapats åt användaren och genom vilken
användaren kan investera och låna medel.
RäntaRänta på lånekapitalet.
LånBelopp som Investeraren betalat åt Låntagaren på grund av ett Låneavtal.
LåntagareAnvändare som har lämnat in en låneansökan och/eller ingått ett Låneavtal i
egenskap av Lånets mottagare.
LåneavtalAvtal som ingåtts mellan Låntagaren och Investeraren, där parterna avtalar om bl.a.
lånekapital, ränta och betalningsplan.
BankdagVilken som helst vardag med undantag av lördagar, söndagar eller övriga helg- och
vilodagar.
InvesteringEtt av Investeraren placerat belopp från vilket Låntagaren kan ansöka om
lånekapital.
InvesterareAnvändare av nättjänsten som godkänt Fixuras Investeringsavtal och placerat medel
till Fixura-kontot för utlåning till Låntagare.
InvesteringsavtalAvtal som ingåtts mellan Investeraren och Fixura där parterna avtalar om
investeringssamarbetet och utgående från vilket Fixura förmedlar låneansökningar
till Investerarna, ansvarar för kontakten mellan Låntagaren och Investeraren samt
hanterar penningflödet.
Allmänna villkorTidsenliga Allmänna villkor som tillämpas på Låneavtal samt Investeringsavtal och
finns tillgängliga i nättjänsten.
PrislistaDen rådande prislista som finns i Fixuras nättjänst, enligt vilken Fixura debiterar
Investerare och Låntagare.

 

2. INLEDNING

Fixura är ett företag, vars affärsidé och verksamhetsmodell är att fungera som en länk i syfte att förena Låntagare med sådana som vill låna ut sina medel till andra. Fixura fungerar som en flexibel marknadsplats för dessa aktörer och förmedlar Lån från Investerare till Låntagare som en del av affärsverksamheten. De kostnader som Fixura debiterar av Investerare och Låntagare finns i Prislistan, som utgör en integrerad del av dessa Almänna villkor. Genom att registrera sig som användare i nättjänsten godkänner användaren dessa Allmänna villkor som rättsligt bindande. Dessa Allmänna villkor utgör en del av Låntagarens skuldförhållande även som det separata Låneavtalet som ingås mellan Investeraren och Låntagaren. Om dessa Allmänna villkor avviker från det som uttryckligen avtalats i Låneavtalet ges Låneavtalets bestämmelser företräde. De Allmänna villkoren utgör också en del av Investeringsavtalet mellan Investeraren och Fixura. Investeraren godkänner de Allmänna villkoren som rättsligt bindande i enlighet med vad som framgår ur Investeringsavtalet. Om dessa Allmänna villkor avviker från vad som uttryckligen avtalats i Investeringsavtalet ges Investeringsavtalets bestämmelser företräde.

Fixura betonar att Fixura inte utgör en avtalspart i skuldförhållandet mellan Investeraren och Låntagaren samt att Fixura endast fungerar som en kreditförmedlare mellan dem. Fixura erbjuder heller inte sådana investerinstjänster som antyds i lagen om investeringstjänster. Fixura Ab Oy är registrerad i registret för kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån hos Regionförvaltningsverket i Södra-Finland.

3. VILLKOR FÖR LÅNTAGARE

Möjlighet att få Lån

En Låntagare har möjlighet att få Lån som förmedlas av Fixura om personen i fråga:

 • är en myndig person, minst 21 år;
 • bott stadigvarande i Finland under minst två år;
 • har regelbundna inkomster;
 • försett Fixura med all behövlig information för att vidare kunna bedöma Låntagarens kreditvärdighet;
 • inte har offentliga betalningsanmärkningar, obetalda eller förfallna Lån; och
 • inte är styrelseledamot i ett företag som har registrerade betalningsanmärkningar.

Innan Lånet beviljas går Fixura igenom Låntagarens information och uppgifter utifrån Låntagarens samtycke och dataskyddslagen. Låntagaren ansvarar personligen för att informationen är riktig och sanningsenlig. Låntagaren bör även utan dröjsmål meddela Fixura om alla eventuella adress- och namnändringar. Investeraren eller Fixura ansvarar inte för fel som framgår ur ansökningsuppgifterna och/eller Låneavtalet, ej heller för dröjsmål eller andra påföljder som följer av sådana fel. Om Låntagaren inte uppfyller sin skyldighet att underrätta Fixura med all behövlig information har Fixura rätt att av Låntagaren kräva ersättning för utgifter som följer av utredning av sådan information.

Vid utvärderingen huruvida Lån beviljas används information som erhållits och genomgåtts av tredje parter. Låntagaren ger sitt samtycke till att Fixura utvärderar Låntagarens kreditvärdighet med hjälp av tjänster som tillhandahålls av tredje parter. Sådan kreditinformation inhämtas genom Bisnode Finland Oy eller Suomen Asiakastieto Oy. Låntagaren godkänner att uppgifterna som Låntagaren uppgett granskas och bevaras under hela kundförhållandet samt enligt dataskyddsbeskrivningen efter att kundförhållandet upphört. Fixura förbehåller sig rätten att förhindra den ifrågavarande personen att ansöka och skaffa lån samt att avslå en redan inlämnad låneansökan.

När Låntagaren accepterat det beviljade Lånet kan Låntagaren efter sex (6) månader lämna in en ny låneansökan med förutsättning att de sex (6) första delbetalningarna av föregående lån, inklusive Ränta, betalats i sin helhet. Låntagaren får ha ett totalt lånekapital om högst 20 000,00 euro. Om det ansökta lånekapitalet inte finansierats fullständigt får Investeraren bevilja Låntagaren ett lägre Lån än vad Låntagaren ursprungligen ansökt om. Därmed garanteras inte att Låntagaren beviljas det ansökta lånekapitalet till fullo, och Investerarna är vidare inte skyldiga att erbjuda Lån för det fullständiga belopp som Låntagaren ansökt om. Informationen som anges i lånekalkylatorn i samband med låneansökan är alltid endast en preliminär uppskattning av det ansökta Lånet. Lånets verkliga uppgifter såsom kapitalbeloppet, Ränta, betalningstid och storlek av delbetalningarna klargörs i låneofferten, som Fixura alltid uppmanar Låntagaren att noggrant bekanta sig med.

Avgifter för Låntagaren

Låntagaren åtar sig att återbetala Lånet månatligen i enlighet med de villkor som föreskrivs i Låneavtalet. Den
månatliga återbetalningen består av amortering, ränta och låneskötselavgifter samt eventuella
tilläggskostnader som medföljer sådana tilläggstjänster som användaren själv valt. Låneperioden kan vara
högst 84 månader. Lånets nominella ränta kan vara högst 10,00 % och lägst 2,90 %. Låneskötselavgiften är
0,01 % per dag av Lånets ursprungliga lånekapital. Låneskötselavgiften debiteras enligt Låneavtalet 0,30 %
per månad eller 3,65 % per år. Låneskötselavgiften kan dock högst uppgå till sammanlagt 150,00 euro per år.
Möjlilga tilläggstjänster debiteras enligt den då rådande Prislistan. De ovannämnda kostnaderna inkluderar
inte mervärdesskatt eftersom verksamheten inte är mervärdesskattepliktig. Fixura ansvarar inte för försenade
eller uteblivna betalningar om betalningarna inte betalats i enlighet med Låneavtalet.

Låntagaren har rätt att i sin helhet återbetala Lånet i förtid. När Låntagaren återbetalar Lånet i förtid är Låntagaren skyldig att erlägga:

 • det kvarvarande lånekapitalet;
 • upplupen men obetald Ränta;
 • upplupna men obetalda låneskötselavgifter; och
 • kostnader som specificerats i Låneavtalet och som hänför sig till Lånets öppnande.

I dessa fall behöver Låntagaren varken betala låneskötselavgifter eller Ränta för återstoden av låneperioden.

Om Låntagarens sista delbetalning överskrider det kvarvarande lånekapitalets belopp med högst fem (5) euro har Fixura rätt att inte återbetala den överskjutande delen av delbetalningen. Till följd av för stora slutbetalningsbelopp vilka överskrider fem (5) euro från den kvarvarande lånekapitalets belopp debiterar Fixura en behandlingsavgift som är fem (5) euro. Skuldförhållandets centrala villkor (såsom lånets Ränta, effektiv årlig ränta, avgifter och återbetalningstid) fastställs separat i Låneavtalet mellan Låntagaren och Investeraren.

Låntagaren har en i lag föreskriven rätt till förlängning av betalningstiden exempelvis på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Vid behov kan Fixura flytta fram förfallodagen eller ändra på den ursprungliga betalningsplanen. Ändringar i betalningsplanen uppdateras i nättjänsten. Avtalsenlig Ränta debiteras fortsättningsvis för den obetalda delen av Lånet.

Lån som beviljats före den 01.02.2020

På Lån som beviljats före den 01.02.2020 tillämpas de 01.03.2019 uppdaterade Allmänna villkor, som finns tillgängliga i Fixuras nättjänst.

Utebliven betalning

Fixura betonar att det är viktigt att betala Lånets månatliga delbetalningar inom rätt tid. Om Låntagaren inte betalar sina månatliga delbetalningar får Låntagaren efter fjorton (14) dagar från förfallodagen en skriftlig betalningspåminnelse inklusive en påminnelseavgift som är fem (5) euro. Om delbetalningen fortfarande efter ytterligare fjorton (14) dagar är obetald skickas en andra skriftlig betalningspåminnelse till Låntagaren och ytterligare en påminnelseavgift läggs till räkningen.

Vid försenad betalning kan Fixura kräva att Låntagaren betalar en i Låneavtalet fastställd dröjsmålsränta. Om dröjsmålsräntan till sin procentenhet är lägre än Lånets Ränta, tillämpas i stället procentenheten för Lånets Ränta som miniminivå på dröjsmålsräntan både under lånetiden, samt under 180 dagar efter att Lånet förfallit i sin helhet. Dröjsmålsräntan på det obetalda beloppet beräknas separat för varje enskild dag från förfallodagen fram till dagen då hela lånekapitalet återbetalats.

Om summan av de obetalda fakturorna tillsammans uppgår till 5,00 % eller mera av det ursprungliga lånekapitalet, förfaller Lånet i sin helhet, varefter Fixura skickar en uppsägningsanmälan av Lånet och kan överföra Lånet till indrivning. Fortsatt utebliven betalning kan medföra rättsliga åtgärder samt leda till en betalningsanmärkning i kredituppgifterna om ärendet överförs till utmätning.

Ett förfallet Lån kan säljas till en tredje part. Fixura har rätt att förmedla Lånets fordringar samt Låntagarens uppgifter till indrivning. Då kreditupplysningslagens förutsättningar uppfylls har Fixura dessutom rätt att anmäla en betalningsförsummelse som varat över 60 dagar. Till de ärenden som Fixura överför till indrivning fogas indrivningsbyråns kostnader samt dröjsmålsränta. Förfallna Lån kan överföras till indrivningsbyråns handläggning eller säljas till tredje parter. Fixura meddelar Låntagaren ifall Låneavtalet överförts till en tredje part.

Betalningar som Fixura mottagit genom indrivningsåtgärder riktas först till Lånets Räntor samt det förfallna lånekapitalet och därefter till indrivnings- och övriga kostnader samt eventuella dröjsmålsräntor som hänförs till sådana kostnader. Amorteringar av Lånet samt dess räntor tillhör Investeraren och de övriga kostnaderna tillhör indrivningsbyrån och Fixura.

Alla ändringar och överenskommelser som berör återbetalningarnas förfallotid bör man skriftligen avtala om i förväg.

Fakturering

Fakturans förfallodag fastställs i Låneavtalet. Om förfallodagen inte inträffar på en Bankdag är förfallodagen den näst påföljande Bankdagen. Faktureringen sker genom e-post såvida Låntagaren och Fixuras kundtjänst inte överenskommit om en annan faktureringsmetod. Fixura kan även skicka fakturan via textmeddelande. Detta gäller även för betalningspåminnelser och anmälan om indrivning. Om faktureringen sker genom en annan faktureringsmetod, i sådana fall debiteras faktureringstillägg.

4. VILLKOR FÖR INVESTERARE

Risk

Fixura betonar att Investeraren bör vara medveten om att det i varje Investering finns risk att förlora kapitalet både delvis eller fullständigt. I person-till-person-lån är investeringarnas centrala risker att Låntagaren saknar betalningsförmåga, vilket kan innebära att Låntagaren helt eller delvis inte har förmåga att återbetala lånet. Dessutom finns risk att den verkliga avkastningen förblir lägre än förväntad. Investeraren bör notera att bl.a. ett Lån som betalas i förtid föranleder till av att avkastningen blir lägre än förväntat.

Fixura strävar till att erbjuda Investeraren en flexibel marknadsplats där Investeringarna kan överlåtas till andrahandsmarknaden. Fixura kan dock inte garantera andrahandsmarknadens verkliga funktion eller effektivitet. Därmed är det möjligt att Investeraren inte kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till Investeringen på andra Investerare. Det är möjligt att Investeraren nödvändigtvis inte kan realisera sina Investeringar vid önskad tidpunkt och därtill kan Investeringarnas maturitet avvika anmärkningsvärt från vad Investeraren vid investeringstidpunkten förväntat sig. Vidare bör Investeraren anmärka att Lånens tidigare avkastningar inte garanterar framtida avkastningar. Diversifiering är det bästa sättet att minska riskerna och kreditförlusterna.

För att säkerställa Låntagarens betalningsförmåga går Fixura igenom kredituppgiftsregister som tillhandahålls av tredje parter. Innan Fixura godkänner Låntagarens låneansökan granskas transaktioner som skett på kundens bankkonto samt Fixuras egna kund- och kredituppgiftsregister. Fixura strävar därtill att begränsa Investerarens risk genom att kreditklassificera Låntagare och avvisa sådana låneansökare som har kreditanmärkningar eller otillförlitliga kredituppgifter, samt genom att överföra förfallna Lån till indrivning eller sälja dem till tredje parter. Fixura kontrollerar Låntagarens kredituppgifter genom Bisnode Finland Oy eller Suomen Asiakastieto Oy men Fixura kan inte garantera att dessa kredituppgifter stämmer överens med verkligheten. Om Låntagaren inte betalar sin månatliga delbetalning överförs skulden till en indrivningsbyrå eller säljs i sin helhet till en tredje part i enlighet med ikraftvarande prislista. Fixura kan även köpa Lånet själv till motsvarande pris.

Låntagaren har en i lag föreskriven rätt att förlänga sin betalningstid exempelvis till följd av arbetslöshet eller sjukdom. Fixura kan även flytta fram förfallodagen eller göra ändringar i den ursprungliga betalningsplanen. Avtalsenlig Ränta debiteras fortsättningsvis för den kvarvarande delen av lånekapitalet. Därtill har Låntagaren rätt att återbetala Lånet i förtid, varmed Ränta inte debiteras på de månatliga delbetalningar som återbetalas i förtid.

Avgifter för Investeraren

Fixura debiterar Investerare enligt den då rådande Prislistan.

Investeraren ansvarar själv för skattepåföljder såväl som för skatter och andra statliga deklarationer, såsom rapportering till skattemyndigheterna om ränteintäkter, kreditförluster och utgifter samt betalning av eventuella kapitalskatter. Angående finska privatpersoner överlåter Fixura dessa personers uppgifter om skatteintäkter och kreditförluster direkt till skattemyndigheterna, men Investeraren är skyldig att kontrollera riktigheten i de angivna uppgifterna.

Avräkning av inkomna medel och försäljning av förfallna fordringar

Fixura har rätt att enligt egen bedömning överföra en förfallen lånefordran inkluderande alla rättigheter och skyldigheter till indrivning eller sälja den till en tredje part till marknadspris. Lånens försäljningspris till tredje part framgår alltid i den då rådande Prislistan.

Till den del som Investerarens fordran överförs till indrivning riktas Låntagarens delbetalningar i Låntagarens och Investerarens skuldförhållande enligt gällande lag, så att delbetalningarna alltid först riktas till Lånets förfallna Ränta och det förfallna lånekapitalet och därefter till indrivnings- och övriga kostnader samt dröjsmålsräntor som hänförs till sådana kostnader. Oberoende av vad som nämnts ovan avräknar indrivningsbyrån automatiskt indrivningskostnaderna från Låntagarens delbetalningar innan de indrivna medlen redovisas till Investerarens Fixura-konto.

När Investerarens fordran blivit såld till en tredje part riktas försäljningsintäkterna som tillhör Investeraren på skuldens lånekapital. I sådana fall betalas de inkomster som tillhör Investeraren inom tre (3) Bankdagar från att Fixura tagit emot försäljningsintäkterna. Låntagaren har inte rätt att överföra eller sälja lånet till en tredje part.

Automatisk placeringsfunktion (Autoinvest)

Autoinvest-funktionen gör placeringar åt Investeraren. För att sprida riskerna strävar systemet att fördela Investeringarna mellan flera olika Lån. Autoinvest-funktionen sprider Investerarnas fria kapital på så vis att högst 3,00 %, dock alltid åtminstone 20,00 euro, av Investerarens fria kapital placeras i ett enda Lån. En investering i ett Lån kan variera från 20,00 euro till högst 1 000,00 euro. En Investering i ett Lån köpt på andrahandsmarknaden kan dock vara under 20,00 euro. Eftersom den maximala andelen som kan placeras i ett enskilt Lån är 1 000,00 euro, kan en Investerare i enskilda fall komma att ensam investera 1 000,00 euro i ett Lån, om ingen annan Investerare gett anbud på ifrågavarande Lån.

Fixura betonar att Autoinvest-funktionen inte aktivt söker placeringsobjekt åt Investeraren som är lämpliga eller bättre för Investerarens investeringsprofil. Autoinvest-funktionen hjälper heller inte till med att analysera eller utnyttja olika placeringsobjekt. Det är inte fråga om någon typ av investeringsrådgivning eller -tjänst och Fixura ansvarar inte till någon del över lönsamheten på de placeringar som genomförs genom Autoinvest.

Automatisk försäljningsfunktion (Autosell)

Autosell-funktionen fungerar som ett verktyg för Investeraren som Investeraren kan gynnas av i fråga om andrahandsmarknaden. Autosell-funktionen säljer placeringar för Investerarens del. Om Investeraren överför ett större belopp medel från sitt Fixura-konto än vad det fria kapitalet motsvarar, aktiveras Autosell-funktionen automatiskt och strävar till att sälja Investerarens Investeringar till andra Fixura-investerare för en summa som täcker differensen. När Autosell-funktionen sålt Investeringarna kan Investeraren överföra det fria egna kapitalet till sitt eget bankkonto eller fortsätta placeringen genom Autoinvest-funktionen. Då Autosell-funktionen är aktiverad är samtidigt Autoinvest-funktionen oaktiverad och skapar då inga nya placeringar till Investerarens portfölj. Autosell-funktionen kan sälja Investerarens Investeringar både delvis och fullständigt.

Företag och samfund

Företag och samfund som investerar genom Fixura bör säkerställa att deras placeringar och placeringsbeslut följer gällande regleringar i aktiebolagslagen, annan samfundslagstiftning ävensom övrig tillämplig lagstiftning i det land företaget eller samfundet är registrerat.

Tidsram inom vilken penningtransaktionen sker

Fixura strävar att genomföra penningtransaktionen från Fixura-kontot till Investerarens eget bankkonto under en (1) Bankdag men senast efter tre (3) Bankdagar från att Investeraren inlämnat förfrågan om penningtransaktionen. Investeraren bör göra alla förfrågningar om penningtransaktionen skriftligt till Fixura och genom att i sin egen profil vara identifierad i nättjänsten. Tidsramen för Fixuras interna transaktionsprocess påverkas därtill av reglerna som gäller bankrörelsen mellan olika banker. Fixura har alltid rätt att avböja en förfrågan att genomföra en penningtransaktion såvida det föreligger en i lag eller i myndighetsbeslut föreskriven anledning.

Om förfrågan om en penningtransaktion förutsätter att Investeringar genom Autosell-funktionen säljs till andra Investerare kan förfrågan överföras till Fixura först efter att försäljningen i Autosell-funktionen genomförts färdigt. Om försäljningsmålsättningen för placeringarna uppfylls endast delvis, kan Investeraren avbryta försäljningen av placeringarna, begära att de redan insamlade tillgångarna överförs till Investerarens bankkonto eller omplacera placeringarna genom nättjänsten. Om försäljningsmålsättningen för placeringarna uppfylls fullständigt kan Investeraren inlämna en förfrågan om penningtransaktion från Fixura-kontot till sitt eget bankkonto eller omplacera sina Investeringar genom nättjänsten.

Förskottsinnehållning

I fråga om räntor som betalas till privatpersoner kan Fixura vid behov göra en förskottsinnehållning. Förskottsinnehållningen som betalas till Skatteförvaltningen i Finland svarar till sitt belopp den procentenhet som i lag och förordning gäller för kapitalinkomster vid tidpunkten i fråga. Förskottsinnehållningen verkställs med en cents noggrannhet genom att avrunda beloppet till närmaste cent. Fixura betalar inte någon Ränta för förskottsinnehållningen.

5. LÅNETYPER

Lån med sjunkande ränta

Den nominella räntan som används i betalningsplaner för lån med sjunkande ränta är 2,90 – 9,90 %. Den
årliga nominella räntan som används i dessa betalningsplaner börjar från den procentenhet som man avtalat
om i Låneavtalet och sjunker därefter månadsvis med 0,1 procentenheter, under förutsättning att Låntagaren
betalar sin månatliga delbetalning inom rätt tid och i enlighet med betalningsplanen utan att en
betalningspåminnelse skickas. Den nominella årsräntan är alltid minst 2,90 %.

Om Låntagaren inte betalat sin månatliga delbetalning innan Fixura hunnit skicka en betalningspåminnelse är Låntagaren inte berättigad till den sjunkande räntan i de efterföljande delbetalningarna och räntenivån hålls därefter på den avtalade räntenivån eller på den räntenivå som beloppet för den ifrågavarande tidpunkten nått. Såvida Låntagaren betalar alla sina månatliga delbetalningar försenat d.v.s. efter att Fixura skickat betalningspåminnelser, sjunker Räntan inte överhuvudtaget utan istället tillämpas den i Låneavtalet avtalade nominella räntan som räntenivå.

Den ursprungliga betalningsplanen och dess månatliga delbetalning har beräknats med antagande att Låntagaren betalar alla sina månatliga betalningar inom rätt tid innan förfallodagen. Om Låntagaren betalar sina månatliga delbetalningar försent sjunker räntenivån inte i enlighet med den ursprungliga betalningsplanen, varmed lånekapitalet amorteras i en långsammare takt än vad som ursprungligen överenskommits i betalningsplanen. I sådana fall tilläggs den obetalda delen av lånekapitalet i den sista delbetalningen. Låntagaren kan vid önskemål få en ny betalningsplan för den obetalda delen av lånekapitalet. Låntagaren kan även begära att Fixura skickar en amorteringstabell, från vilken de obetalda betalningarna, betalningsperioderna och -villkoren framgår.

6. KONTAKT MELLAN INVESTERAREN OCH LÅNTAGAREN

Fixura undertecknar Låneavtalet på Investerarens vägnar, fakturerar fordringar som uppstår till följd av Låneavtalet och vidarebefordrar fordringarna till indrivning eller utmätning samt säljer dem till en tredje part vid behov. Skuldförhållandet uppstår dock i alla situationer endast mellan Investeraren och Låntagaren. Fixura ansvarar för all kontakt mellan Låntagaren och Investeraren. Det är inte tillåtet att på egen hand kontakta motparten gällande Lånet utan Fixuras samtycke, såvida annat inte överenskommits.

7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH KREDITKONTROLL

Fixura behandlar personuppgifter i enlighet med dess dataskyddsbeskrivning bl.a. för följande ändamål:

 • personuppgifter behandlas i syfte att fullgöra Fixuras skyldigheter gentemot Låntagaren och Investeraren;
 • erhållna och behandlade personuppgifter handläggs i samarbete med myndigheter och samarbetsparter;
 • personuppgifter används i egen marknadsföring samt i samarbetsparters marknadsföring av produkter och tjänster;
 • fakturering och reskontra sköts av en tredje part;
 • Fixura kontrollerar personens kredituppgifter och kreditklassificering genom kreditupplysningstjänster.

Fixura kan inte garantera att den information som Fixura använder i kreditklassificeringen är fullständigt korrekt. Fixura använder den e-postadress och telefonnummer som kunden uppgett i all kommunikation med kunden. Kunden är förpliktigad att omedelbart informera Fixura om eventuella förändringar i e-postadressen, telefonnummer eller i andra kontaktuppgifter.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING

Fixura ansvarar inte över några som helst direkta eller indirekta skador som kan orsakas Låntagaren eller Investeraren. Fixura ansvarar exempelvis således inte för utebliven vinst, avkastning, renommé, affärsvärde eller information, och inte heller för anskaffningskostnader som uppkommit från ersättande produkter och tjänster eller för andra immateriella eller indirekta skador.

9. ÖVRIGA VILLKOR

Fixura förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna villkor. Alla berörda parter informeras skriftligen om förändringar innan de träder i kraft. Om Låneavtalet eller Investeringsavtalet till innehållet strider mot dessa Allmänna villkor ges Låneavtalet och Investeringsavtalet företräde.

10. FORCE MAJEURE

Fixura, Investeraren eller Låntagaren ansvarar inte för skador som orsakats på grund av ett oväntat hinder, d.v.s. till följd av force majeure. Ansvar anses inte uppkomma om parten kan bevisa att genomförandet av partens skyldighet blivit förhindrat av en ovanlig och oförutsebar anledning som varit utanför partens kontroll och vars konsekvenser parten inte kunde ha undvikit, trots att parten skulle uppfyllt största möjliga omsorg. Exempel på sådana situationer är krig, naturhändelser, bränder, avbrott i den offentliga kommunikationen, arbetstvister, myndighetsåtgärder, valutabegränsningar, krisåtgärder och/eller handelsbegränsningar.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

I Låntagarens och Investerarens skuldförhållande samt i Investerarens och Fixuras samarbetsförhållande tillämpas Finlands lag, med undantag för dess lagvalsregler.

Alla tvister som uppkommer mellan Låntagaren, Investeraren och Fixura och gäller dessa Allmänna villkor och/eller Låneavtalet avgörs som utgångspunkt genom förhandlingar. Låntagaren har dessutom rätt att vända sig till en behörig myndighet och vidare föra ärendet till konsumentsskyddsnämnden för att avgöras. Om parterna inom skälig tid inte sinsemellan kan avgöra sina tvister genom att förhandla bör tvisterna avgöras i Österbottens tingsrätt så som första rättsinstans.