Allmänna villkor

FIXURA AB OY – ALLMÄNNA VILLKOR

Gällande från och med 07.06.2022

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för alla Investeringsavtal och Låneavtal från och med 07.06.2022. Lån som lyfts och investeringar som gjorts innan 1.2.2020 omfattas av de tidigare, 1.3.2019 daterade,, Allmänna Villkor som finns tillgängliga på Fixuras nättjänst.

1. DEFINTIONER

AutoinvestAutomatisk placeringsfunktion som Fixura erbjuder genom sina tjänster.
FixuraFixura Ab Oy (FO-nummer 2246639-7).
Fixura-kontoEtt separat konto i Fixuras tjänst, som skapats åt användaren och genom vilken användaren kan investera och låna medel.
RäntaRänta på Lånet.
LånBelopp som Investerare betalat åt Låntagaren på grund av ett Låneavtal.
LåntagareAnvändare som har lämnat in en Låneansökan och/eller ingått ett Låneavtal i egenskap av låntagare.
LåneavtalAvtal som ingåtts mellan Låntagaren och Investeraren, där parterna avtalar om bl.a. lånekapital, ränta och betalningsplan.
BankdagVilken som helst vardag med undantag av lördagar, söndagar eller övriga helg- och vilodagar.
InvesteringEtt av Investeraren placerat belopp från vilket Låntagaren kan ansöka om lånekapital.
InvesterareAnvändare av nättjänsten som godkänt Fixuras Investeringsavtal och placerat medel till Fixura-kontot för utlåning till Låntagare.
InvesteringsavtalAvtal som ingåtts mellan Investeraren och Fixura där parterna avtalar om investeringssamarbetet.
PrislistaDen rådande prislista som finns i Fixuras nättjänst, enligt vilken Fixura debiterar kostnader av Investerare och Låntagare.

2. INLEDNING

Fixura är ett företag, vars affärsidé och verksamhetsmodell är att fungera som en länk i syfte att förena Låntagare med sådana som vill låna ut sina medel till andra. Fixura fungerar som en flexibel marknadsplats för dessa aktörer och förmedlar Lån från Investerare till Låntagare som en del av affärsverksamheten. De kostnader som Fixura debiterar av Investerare och Låntagare finns i Prislistan, som utgör en integrerad del av dessa Allmänna Villkor. 

Genom att registrera sig som användare i nättjänsten godkänner användaren dessa Allmänna Villkor som rättsligt bindande. Dessa Allmänna Villkor utgör en del av Låneavtalet. Om dessa Allmänna Villkor avviker från det som uttryckligen avtalats i Låneavtalet ges Låneavtalets bestämmelser företräde. 

Dessa Allmänna Villkor utgör också en del av Investeringsavtalet. Om dessa Allmänna Villkor avviker från vad som uttryckligen avtalats i Investeringsavtalet ges Investeringsavtalets bestämmelser företräde. 

Fixura betonar att Fixura endast fungerar som en förmedlare mellan Investerare och Låntagare. Fixura erbjuder inte sådana investeringstjänster som antyds i lagen om investeringstjänster. Fixura är registrerad i registret för kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån hos Regionförvaltningsverket i Södra-Finland.

3. VILLKOR FÖR LÅNTAGARE

Möjlighet att få Lån

En Låntagare har möjlighet att få Lån som förmedlas av Fixura om: 

1. Konsumenter

 • är en myndig person, minst 21 år;
 • bott stadigvarande i Finland under minst två år; 
 • har regelbundna inkomster; 
 • försett Fixura med all behövlig information för att vidare kunna bedöma Låntagarens kreditvärdighet; 
 • inte har offentliga betalningsanmärkningar, obetalda eller förfallna Lån; 
 • inte är styrelseledamot i ett företag som har registrerade betalningsanmärkningar.

2. Juridiska personer

 • är ett bolag registrerat i Finland med ett finskt organisationsnummer
 • försett Fixura med all behövlig information för att vidare kunna bedöma Låntagarens kreditvärdighet, 
 • har en kreditvärdighet enligt Fixuras interna bestämmelser

Innan Lånet beviljas går Fixura igenom Låntagarens information och uppgifter utifrån Låntagarens samtycke och dataskyddslagen. Låntagaren ansvarar personligen för att informationen är riktig och sanningsenlig. Låntagaren bör även utan dröjsmål meddela Fixura om alla eventuella adress- och namnändringar. Investeraren eller Fixura ansvarar inte för fel som framgår ur ansökningsuppgifterna och/eller Låneavtalet, ej heller för dröjsmål eller andra påföljder som följer av sådana fel. Om Låntagaren inte uppfyller sin skyldighet att underrätta Fixura med all behövlig information har Fixura rätt att av Låntagaren kräva ersättning för utgifter som följer av utredning av sådan information.

Innan Fixura godkänner en låneansökan, bedömer Fixura Låntagarens kreditvärdighet igenom kredituppgiftsregister som tillhandahålls av tredje parter, transaktioner som skett på Låntagarens bankkonto samt Fixuras egna kund- och kredituppgiftsregister för att säkerställa Låntagarens betalningsförmåga. Låntagaren ger sitt samtycke till att Fixura utvärderar Låntagarens kreditvärdighet med hjälp av tjänster som tillhandahålls av tredje parter. Sådan kreditinformation inhämtas genom Bisnode Finland Oy eller Suomen Asiakastieto Oy. Låntagaren godkänner att uppgifterna som Låntagaren uppgett granskas och bevaras under hela kundförhållandet samt enligt Fixuras dataskyddsbeskrivning efter att kundförhållandet upphört. Fixura förbehåller sig rätten att förhindra den ifrågavarande personen att ansöka och skaffa lån samt att avslå en redan inlämnad Låneansökan.


Om det ansökta lånekapitalet inte finansierats fullständigt kan Låntagaren erbjudas ett lägre Lån än vad Låntagaren ursprungligen ansökt om. Därmed garanteras inte att Låntagaren beviljas det ansökta lånekapitalet till fullo, och Investerarna är vidare inte skyldiga att erbjuda Lån för det fullständiga belopp som Låntagaren ansökt om. Informationen som anges i lånekalkylatorn i samband med låneansökan är alltid endast en preliminär uppskattning av det ansökta Lånet. Lånets verkliga uppgifter såsom kapitalbeloppet, Ränta, betalningstid och storlek av delbetalningarna klargörs i låneofferten, som Fixura alltid uppmanar Låntagaren att noggrant bekanta sig med.

Ränta och avgifter för Låntagaren

Låntagaren åtar sig att återbetala Lånet månatligen i enlighet med de villkor som föreskrivs i Låneavtalet. Den månatliga återbetalningen består av amortering, ränta och låneskötselavgifter samt eventuella tilläggskostnader som medföljer sådana tilläggstjänster som användaren själv valt.

Konsumentkrediter

Beträffande konsumentkrediter kan lånets ränta och låneskötselavgifter vara maximalt så höga som de var vid tidpunkten för beviljande av krediten bestäms i de villkor som stipuleras för kostnaderna i konsumentskyddslagens sjunde kapitel för konsumentkreditavtal gällande den årliga nominella räntan och de övriga kreditkostnadernas högsta belopp.

Beträffande konsumentkrediter har låntagaren rätt att i sin helhet återbetala Lånet i förtid. När Låntagaren återbetalar Lånet i förtid är Låntagaren skyldig att erlägga:

 • det kvarvarande lånekapitalet; 
 • upplupen men obetald Ränta;
 • upplupna men obetalda låneskötselavgifter; och
 • kostnader som specificerats i Låneavtalet och som hänför sig till Lånets öppnande. 

I dessa fall behöver Låntagaren varken betala låneskötselavgifter eller Ränta för återstoden av låneperioden.

Om Låntagarens sista delbetalning överskrider det kvarvarande lånekapitalets belopp med högst fem (5) euro har Fixura rätt att inte återbetala den överskjutande delen av delbetalningen. Till följd av för stora slutbetalningsbelopp vilka överskrider fem (5) euro från den kvarvarande lånekapitalets belopp debiterar Fixura en behandlingsavgift som är fem (5) euro. Skuldförhållandets centrala villkor såsom Ränta, effektiv årlig ränta, kostnader och återbetalningstid fastställs separat i Låneavtalet.

Konsumentlåntagaren har en i lag föreskriven rätt till förlängning av betalningstiden exempelvis på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Vid behov kan Fixura flytta fram förfallodagen eller ändra på den ursprungliga betalningsplanen. Ändringar i betalningsplanen uppdateras i nättjänsten. Avtalsenlig Ränta debiteras fortsättningsvis för den obetalda delen av Lånet.

Möjliga tilläggstjänster debiteras enligt den då rådande Prislistan. De ovannämnda kostnaderna inkluderar inte mervärdesskatt eftersom verksamheten inte är mervärdesskattepliktig. Fixura ansvarar inte för försenade eller uteblivna betalningar om betalningarna inte betalats i enlighet med Låneavtalet.

Övriga krediter

Beträffande övriga krediter har låntagaren rätt att i sin helhet återbetala Lånet i förtid under förutsättning att den sker vid ett fastställt amorteringstillfälle. En skriftlig begäran skall ha inkommit till Långivaren sju (7) dagar innan betalningstillfället (amorteringstillfället). Övriga villkor gällande förtidslösen, se specifikt kreditvillkor. 

 

Lån som beviljats före den 1.2.2020 

På Lån som beviljats före den 1.2.2020 tillämpas de 1.3.2019 daterade Allmänna Villkor, som finns tillgängliga i Fixuras nättjänst.

Utebliven betalning, uppsägning och försäljning av Lån

Konsumentkrediter

Fixura betonar att det är viktigt att betala Lånets månatliga delbetalningar inom rätt tid. Om Låntagaren inte betalar sina månatliga delbetalningar får Låntagaren efter fjorton (14) dagar från förfallodagen en skriftlig betalningspåminnelse inklusive en påminnelseavgift som är fem (5) euro. Om delbetalningen fortfarande efter ytterligare fjorton (14) dagar är obetald skickas en andra skriftlig betalningspåminnelse till Låntagaren och ytterligare en påminnelseavgift läggs till räkningen. 

Vid försenad betalning kan Fixura kräva att Låntagaren betalar en i Låneavtalet fastställd dröjsmålsränta. Om dröjsmålsräntan till sin procentenhet är lägre än Lånets Ränta, tillämpas i stället procentenheten för Lånets Ränta som miniminivå på dröjsmålsräntan både under lånetiden, samt under 180 dagar efter att Lånet förfallit i sin helhet. Dröjsmålsräntan på det obetalda beloppet beräknas separat för varje enskild dag från förfallodagen fram till dagen då hela lånekapitalet återbetalats.

Om summan av de obetalda fakturorna tillsammans uppgår till 5,00 % eller mera av det ursprungliga Lånekapitalet, förfaller Lånet i sin helhet, varefter Fixura skickar en uppsägningsanmälan av Lånet. Fortsatt utebliven betalning kan medföra rättsliga åtgärder samt leda till en betalningsanmärkning i kredituppgifterna om ärendet överförs till utmätning.

Övriga krediter

Fixura betonar att det är viktigt att betala Lånets månatliga delbetalningar inom rätt tid. Om Låntagaren inte betalar sin delbetalning enligt avtal kan Fixura säga upp lånet till full och omgående betalning. Vid en skriftlig betalningspåminnelse debiteras en påminnelseavgift som är fem (5) euro. Härefter följer sedvanliga indrivningsåtgärder. 

Kravhantering

Fixura har rätt att förmedla Lånets fordringar samt Låntagarens uppgifter till indrivning. Då kreditupplysningslagens förutsättningar uppfylls har Fixura dessutom rätt att anmäla en betalningsförsummelse som varat över 60 dagar. Till de ärenden som Fixura överför till indrivning fogas indrivningsbyråns kostnader samt dröjsmålsränta. Förfallna Lån kan överföras till indrivningsbyråns handläggning, säljas till tredje parter eller köpas av Fixura. Fixura meddelar Låntagaren ifall Låneavtalet överförts till en part annan än en Investerare.

Betalningar som Fixura mottagit genom indrivningsåtgärder riktas först till Lånets Räntor samt det förfallna lånekapitalet och därefter till indrivnings- och övriga kostnader samt eventuella dröjsmålsräntor som hänförs till sådana kostnader. Amorteringar av Lånet samt dess räntor tillhör Investeraren och de övriga kostnaderna tillhör indrivningsbyrån och Fixura.

Alla ändringar och överenskommelser som berör återbetalningarnas förfallotid bör man skriftligen avtala om i förväg.

Fakturering

Fakturans förfallodag fastställs i Låneavtalet. Om förfallodagen inte inträffar på en Bankdag är förfallodagen den näst påföljande Bankdagen. Faktureringen sker i första hand via elektronisk faktureringsmetod såvida Låntagaren och Fixuras kundtjänst inte överenskommit om en annan faktureringsmetod. Fixura kan skicka fakturan via e-post, textmeddelande och/eller motsvarande sätt. Samma kommunikationsmetoder gäller för betalningspåminnelser och anmälan om uppsägning. Om faktureringen sker genom en annan faktureringsmetod, i sådana fall debiteras faktureringstillägg.


4. VILLKOR FÖR INVESTERARE

Risk

Fixura betonar att Investeraren bör vara medveten om att det i varje Investering finns risk att förlora kapitalet både delvis eller fullständigt. I person-till-person-lån är investeringarnas centrala risker att Låntagaren saknar betalningsförmåga, vilket kan innebära att Låntagaren helt eller delvis inte har förmåga att återbetala Lånet. Dessutom finns risk att den verkliga avkastningen förblir lägre än förväntad. Investeraren bör notera att bl.a. ett Lån som betalas i förtid föranleder till av att avkastningen blir lägre än förväntat.

Fixura strävar till att erbjuda Investeraren en flexibel marknadsplats där Investeringarna kan överlåtas till andrahandsmarknaden. Fixura kan dock inte garantera andrahandsmarknadens verkliga funktion eller effektivitet. Därmed är det möjligt att Investeraren inte kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till Investeringen på andra Investerare. Det är möjligt att Investeraren nödvändigtvis inte kan realisera sina Investeringar vid önskad tidpunkt och därtill kan Investeringarnas maturitet avvika anmärkningsvärt från vad Investeraren vid investeringstidpunkten förväntat sig. Vidare bör Investeraren anmärka att Lånens tidigare avkastningar inte garanterar framtida avkastningar och avseende nya Låneprodukter utgör en indikation om förväntad avkastning enbart ett estimat i saknad av avkastningshistoria. 

Innan Fixura godkänner en låneansökan, bedömer Fixura Låntagarens kreditvärdighet igenom kredituppgiftsregister som tillhandahålls av tredje parter, transaktioner som skett på Låntagarens bankkonto samt Fixuras egna kund- och kredituppgiftsregister för att säkerställa Låntagarens betalningsförmåga. Fixura strävar därtill att begränsa Investerarens risk genom att kreditklassificera Låntagare och avvisa sådana låneansökare som har kreditanmärkningar eller otillförlitliga kredituppgifter, samt genom att överföra förfallna Lån till indrivning eller sälja dem. Fixura kontrollerar Låntagarens kredituppgifter genom Bisnode Finland Oy eller Suomen Asiakastieto Oy men Fixura kan inte garantera att dessa kredituppgifter stämmer överens med verkligheten. 

Beträffande konsumentlåntagare, så föreligger en föreskriven rätt att förlänga sin betalningstid exempelvis till följd av arbetslöshet eller sjukdom. Fixura kan även flytta fram förfallodagen eller göra ändringar i den ursprungliga betalningsplanen. Avtalsenlig Ränta debiteras fortsättningsvis för den kvarvarande delen av lånekapitalet. Därtill har Låntagaren rätt att återbetala Lånet i förtid, varmed Ränta inte debiteras på de månatliga delbetalningar som återbetalas i förtid.

Avgifter för Investeraren

Fixura debiterar avgifter av Investerare enligt den då rådande Prislistan.

Investeraren ansvarar själv för skattepåföljder såväl som för skatter och andra statliga deklarationer, såsom rapportering till skattemyndigheterna om ränteintäkter, kreditförluster och utgifter samt betalning av eventuella kapitalskatter. Angående finska privatpersoner överlåter Fixura dessa personers uppgifter om skatteintäkter och kreditförluster direkt till skattemyndigheterna, men Investeraren är skyldig att kontrollera riktigheten i de angivna uppgifterna. 

Avräkning av inkomna medel och försäljning av förfallna Lån

Om Låntagaren inte betalar sin månatliga delbetalning överförs skulden till en indrivningsbyrå, säljs till en tredje part eller köps av Fixura för aktuellt marknadspris. Om förfallna Lånet säljs till en tredje part är marknadspriset det pris som erbjuds av ifrågavarnde tredje part vid tidpunkten för försäljningen. Ifall Fixura köper förfallna Lånet motsvarar marknadspriset det pris som erbjuds av en indrivningsbyrå och bestäms årligen i januari för därpå följande 12-månaders period på basis av en Låneportfölj omfattande alla Lån som förfallit under de föregående 12 månader. Marknadspriset för pågående 12-månaders period angivs i för tidpunkten gällande Prislistan. Trots det ovan nämnda har Fixura, i fall av betydande förändringar i marknadsförhållanden som påverkar finansservicesektorn (t.ex. betydande ändringar i prime-räntor), rätt att bestämma marknadsräntan oftare genom att erhålla en ny erbjudan av en indrivningsbyrå som återspeglar sådana förändringar. I detta fall ersätts den i Prislistan angivna marknadsräntan för pågående 12-månaders period av denna nya marknadsränta. 

Till den del som Investerarens fordran överförs till indrivning riktas Låntagarens delbetalningar i Låntagarens och Investerarens skuldförhållande enligt gällande lag, så att delbetalningarna alltid först riktas till Lånets förfallna Ränta och det förfallna lånekapitalet och därefter till indrivnings- och övriga kostnader samt dröjsmålsräntor som hänförs till sådana kostnader. Oberoende av vad som nämnts ovan avräknar indrivningsbyrån automatiskt indrivningskostnaderna från Låntagarens delbetalningar innan de indrivna medlen redovisas till Investerarens Fixura-konto.

När Investerarens fordran blivit såld till en tredje part eller köps av Fixura riktas försäljningsintäkterna som tillhör Investeraren på skuldens lånekapital. I sådana fall betalas de inkomster som tillhör Investeraren inom tre (3) Bankdagar från att Fixura tagit emot försäljningsintäkterna. Låntagaren har inte rätt att överföra eller sälja lånet till en tredje part.

Automatisk placeringsfunktion (Autoinvest) 

Investerarens medel placeras automatiskt genom Autoinvest-funktionen, varmed Investeraren tar del av Fixuras marknadsplats både genom att finansiera nya Lån och genom att köpa Lån från andrahandsmarknaden.  Följaktligen kan medel placeras i alla Låneprodukter som beskrivs i dessa för tidpunkten gällande Allmänna Villkoren samt, via andrahandsmarknaden, i för tidpunkten existerande Lån vilket innebär att medel kan även placeras i Låneprodukter som inte längre erbjuds till nya Låntagare. Medel kan placeras i alla Låneprodukter beskrivna i för tidpunkten gällande Allmänna Villkoren. Medel kan även placeras via Autoinvest-funktionen i Lån som säljs på andrahandsmarknaden och i relation till vilka betalningar har förfallit och varit utestående under en period om upp till 90 dagar, innan sådana Lån överförs till indrivning eller säljs. 

Autoinvest-funktionen fördelar Investeringarna mellan flera olika Lån i strävan att diversifiera riskerna. Autoinvest-funktionen diversifierar Investerarnas totala kapital på så vis att högst 10,00 %, dock alltid åtminstone 20 euro, av Investerarens totala kapital placeras i ett enda Lån. En investering i ett Lån kan variera från 20 euro till högst 10 000 euro. En Investering i ett Lån köpt på andrahandsmarknaden kan dock vara under 20 euro. 

Fixura betonar att Autoinvest-funktionen inte aktivt söker placeringsobjekt åt Investeraren som är lämpliga eller bättre för Investerarens investeringsprofil. Autoinvest-funktionen hjälper heller inte till med att analysera eller utnyttja olika placeringsobjekt. Det är inte fråga om någon typ av investerings eller finansiell rådgivning eller -annan finansiell tjänst och Fixura ansvarar inte till någon del över lönsamheten på de placeringar som genomförs genom Autoinvest.

Företag och samfund

Företag och samfund som investerar genom Fixura bör säkerställa att deras placeringar och placeringsbeslut följer gällande regleringar i aktiebolagslagen, annan samfundslagstiftning ävensom övrig tillämplig lagstiftning i det land företaget eller samfundet är registrerat. 

Tidsram inom vilken penningtransaktionen sker

Fixura strävar att genomföra penningtransaktionen från Fixura-kontot till Investerarens eget bankkonto under en (1) Bankdag men senast efter tre (3) Bankdagar från att Investeraren inlämnat förfrågan om penningtransaktionen. Investeraren bör göra alla förfrågningar om penningtransaktionen skriftligt till Fixura och genom att i sin egen profil vara identifierad i nättjänsten. Tidsramen för transaktionsprocessen påverkas därtill av bankers regler gällande betalningstransaktioner. Fixura har alltid rätt att avböja en förfrågan att genomföra en penningtransaktion såvida det föreligger en i lag eller i myndighetsbeslut föreskriven anledning.

5. KONTAKT MELLAN INVESTERAREN OCH LÅNTAGAREN

Fixura undertecknar Låneavtalet på Investerarens vägnar, fakturerar fordringar som uppstår till följd av Låneavtalet och vidarebefordrar fordringarna till indrivning eller utmätning samt vid behov säljer dem. Lånförhållandet uppstår dock i alla situationer endast mellan Investeraren och Låntagaren. Fixura ansvarar för all kontakt mellan Låntagaren och Investeraren. Det är inte tillåtet att på egen hand kontakta motparten gällande Lånet utan Fixuras samtycke, såvida annat inte överenskommits.

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH KREDITKONTROLL 

Fixura behandlar personuppgifter i enlighet med dess dataskyddsbeskrivning bl.a. för följande ändamål:

 • personuppgifter behandlas i syfte att fullgöra Fixuras skyldigheter gentemot Låntagaren och Investeraren;
 • erhållna och behandlade personuppgifter handläggs i samarbete med myndigheter och samarbetsparter;
 • personuppgifter används i egen marknadsföring samt i samarbetsparters marknadsföring av produkter och tjänster;
 • fakturering och reskontra sköts av en tredje part;
 • Fixura kontrollerar personens kredituppgifter och kreditklassificering genom kreditupplysningstjänster. 

Fixura kan inte garantera att den information som Fixura använder i kreditklassificeringen är fullständigt korrekt. Fixura använder den e-postadress och telefonnummer som kunden uppgett i all kommunikation med kunden. Kunden är förpliktigad att omedelbart informera Fixura om eventuella förändringar i e-postadressen, telefonnummer eller i andra kontaktuppgifter.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING

Fixura ansvarar inte över några som helst direkta eller indirekta skador som kan orsakas Låntagaren eller Investeraren. Fixura ansvarar exempelvis således inte för utebliven vinst, avkastning, renommé, affärsvärde eller information, och inte heller för anskaffningskostnader som uppkommit från ersättande produkter och tjänster eller för andra immateriella eller indirekta skador.

8. ÖVRIGA VILLKOR

Fixura förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor och Prislistan. Alla berörda parter informeras skriftligen om förändringar innan de träder i kraft. Informeringen sker med e-post om inte Låntagaren eller Investeraren kontaktat Fixuras kundtjänst och kommit överens om en annan kommunikationsmetod. 

Om Låneavtalet eller Investeringsavtalet till innehållet strider mot dessa Allmänna Villkor eller Prislistan ges Låneavtalet och Investeringsavtalet företräde.

Av dessa Allmänna Villkor, Prislista, Låneavtal och Investeringsavtal finns språkversioner på finska, svenska och engelska. Om språkversionerna avviker från varandra efterföljs den finska versionen i första hand.

9. ÖVERLÅTELSE 

Investeraren eller Låntagaren har ej rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter vad gäller dessa Allmänna villkor, i sin helhet ej heller vissa delar, utan ett skriftligt godkännande från Fixura. 

Fixura förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter vad gäller detta avtal, i sin helhet eller delvis till tredje part. 

10. FORCE MAJEURE

Fixura, Investeraren eller Låntagaren ansvarar inte för skador som orsakats på grund av ett oväntat hinder, d.v.s. till följd av force majeure. Ansvar anses inte uppkomma om parten kan bevisa att genomförandet av partens skyldighet blivit förhindrat av en ovanlig och oförutsebar anledning som varit utanför partens kontroll och vars konsekvenser parten inte kunde ha undvikit, trots att parten skulle uppfyllt största möjliga omsorg. Exempel på sådana situationer är krig, naturhändelser, bränder, avbrott i den offentliga kommunikationen, arbetstvister, myndighetsåtgärder, valutabegränsningar, krisåtgärder och/eller handelsbegränsningar.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

På dessa Allmänna Villkor tillämpas finsk lag, med undantag för dess lagvalsregler.

Alla tvister som uppkommer mellan Låntagaren, Investeraren och Fixura och gäller dessa Allmänna Villkor, Låneavtalet eller Investeringsavtalet avgörs som utgångspunkt genom förhandlingar. Låntagaren har dessutom rätt att vända sig till en behörig myndighet och vidare föra ärendet till konsumentsskyddsnämnden för att avgöras. Om parterna inom skälig tid inte sinsemellan kan avgöra sina tvister genom att förhandla bör tvisterna avgöras i Österbottens tingsrätt så som första rättsinstans.