Kundsupport

Vare sig du vill låna eller investera så hjälper vi dig i alla frågor.

 

Kundtsupports avvikande öppethållningstider i 2023:

06.01.2023 – Stängt

07.04 – 10.04.2023 – Stängt

01.05.2023 – Stängt 

Lånesupport

Ring oss om du har frågor om lån:
+358 6 361 2111

Skicka epost åt oss:
info@fixura.com

Öppet: tisdagar och torsdagar kl 09.00-15.00.

 

 

Investerarsupport

Om du har frågor gällande investeringar:
+358 6 361 2112

Skicka epost åt oss
Skicka epost åt oss:
invest@fixura.com
 
Öppet: måndag – fredag kl 09.00-15.00.
 
 

Du kan också kontakta oss via vår chat.

FAQ

Se om du hittar svar till din fråga i vår FAQ. Om du inte hittar svaret till din fråga eller vill ha specifikare information, ta kontakt.

Låntagare

Fixura är ett företag, vars affärsidé och verksamhetsmodell är att fungera som en länk i syfte att förena Låntagare med sådana som vill låna ut sina medel till andra. Fixura fungerar som en flexibel marknadsplats för dessa aktörer och förmedlar Lån från Investerare till Låntagare som en del av affärsverksamheten.

En Låntagare har möjlighet att få Lån som förmedlas av Fixura om personen i fråga:

  • är en myndig person i åldern 21-68 år;
  • bott stadigvarande i Finland under minst två år;
  • har regelbundna inkomster;
  • försett Fixura med all behövlig information för att vidare kunna bedöma Låntagarens kreditvärdighet;
  • inte har offentliga betalningsanmärkningar, obetalda eller förfallna Lån; och
  • inte är styrelseledamot i ett företag som har registrerade betalningsanmärkningar.

Den nominella räntan som används i betalningsplaner för lån med sjunkande ränta är 2,90 – 9,90 %. Den
årliga nominella räntan som används i dessa betalningsplaner börjar från den procentenhet som man avtalat
om i Låneavtalet och sjunker därefter månadsvis med 0,1 procentenheter, under förutsättning att Låntagaren
betalar sin månatliga delbetalning inom rätt tid och i enlighet med betalningsplanen utan att en
betalningspåminnelse skickas. Den nominella årsräntan är alltid minst 2,90 %.

Om Låntagaren inte betalat sin månatliga delbetalning innan Fixura hunnit skicka en betalningspåminnelse är Låntagaren inte berättigad till den sjunkande räntan i de efterföljande delbetalningarna och räntenivån hålls därefter på den avtalade räntenivån eller på den räntenivå som beloppet för den ifrågavarande tidpunkten nått. Såvida Låntagaren betalar alla sina månatliga delbetalningar försenat d.v.s. efter att Fixura skickat betalningspåminnelser, sjunker Räntan inte överhuvudtaget utan istället tillämpas den i Låneavtalet avtalade nominella räntan som räntenivå.

Den ursprungliga betalningsplanen och dess månatliga delbetalning har beräknats med antagande att Låntagaren betalar alla sina månatliga betalningar inom rätt tid innan förfallodagen. Om Låntagaren betalar sina månatliga delbetalningar försent sjunker räntenivån inte i enlighet med den ursprungliga betalningsplanen, varmed lånekapitalet amorteras i en långsammare takt än vad som ursprungligen överenskommits i betalningsplanen. I sådana fall tilläggs den obetalda delen av lånekapitalet i den sista delbetalningen. Låntagaren kan vid önskemål få en ny betalningsplan för den obetalda delen av lånekapitalet. Låntagaren kan även begära att Fixura skickar en amorteringstabell, från vilken de obetalda betalningarna, betalningsperioderna och -villkoren framgår.

Investerare

Fixura är ett företag, vars affärsidé och verksamhetsmodell är att fungera som en länk i syfte att förena Låntagare med sådana som vill låna ut sina medel till andra. Fixura fungerar som en flexibel marknadsplats för dessa aktörer och förmedlar Lån från Investerare till Låntagare som en del av affärsverksamheten.

Autoinvest-funktionen gör placeringar åt Investeraren. För att sprida riskerna strävar systemet att fördela Investeringarna mellan flera olika Lån. Autoinvest-funktionen sprider Investerarnas fria kapital på så vis att högst 3,00 %, dock alltid åtminstone 20,00 euro, av Investerarens fria kapital placeras i ett enda Lån. En investering i ett Lån kan variera från 20,00 euro till högst 1 000,00 euro. En Investering i ett Lån köpt på andrahandsmarknaden kan dock vara under 20,00 euro. Eftersom den maximala andelen som kan placeras i ett enskilt Lån är 1 000,00 euro, kan en Investerare i enskilda fall komma att ensam investera 1 000,00 euro i ett Lån, om ingen annan Investerare gett anbud på ifrågavarande Lån.

Fixura betonar att Autoinvest-funktionen inte aktivt söker placeringsobjekt åt Investeraren som är lämpliga eller bättre för Investerarens investeringsprofil. Autoinvest-funktionen hjälper heller inte till med att analysera eller utnyttja olika placeringsobjekt. Det är inte fråga om någon typ av investeringsrådgivning eller -tjänst och Fixura ansvarar inte till någon del över lönsamheten på de placeringar som genomförs genom Autoinvest.

Fixura betonar att Investeraren bör vara medveten om att det i varje Investering finns risk att förlora kapitalet både delvis eller fullständigt. I person-till-person-lån är investeringarnas centrala risker att Låntagaren saknar betalningsförmåga, vilket kan innebära att Låntagaren helt eller delvis inte har förmåga att återbetala lånet. Dessutom finns risk att den verkliga avkastningen förblir lägre än förväntad. Investeraren bör notera att bl.a. ett Lån som betalas i förtid föranleder till av att avkastningen blir lägre än förväntat.

Fixura strävar till att erbjuda Investeraren en flexibel marknadsplats där Investeringarna kan överlåtas till andrahandsmarknaden. Fixura kan dock inte garantera andrahandsmarknadens verkliga funktion eller effektivitet. Därmed är det möjligt att Investeraren inte kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till Investeringen på andra Investerare. Det är möjligt att Investeraren nödvändigtvis inte kan realisera sina Investeringar vid önskad tidpunkt och därtill kan Investeringarnas maturitet avvika anmärkningsvärt från vad Investeraren vid investeringstidpunkten förväntat sig. Vidare bör Investeraren anmärka att Lånens tidigare avkastningar inte garanterar framtida avkastningar. Diversifiering är det bästa sättet att minska riskerna och kreditförlusterna.

För att säkerställa Låntagarens betalningsförmåga går Fixura igenom kredituppgiftsregister som tillhandahålls av tredje parter. Innan Fixura godkänner Låntagarens låneansökan granskas transaktioner som skett på kundens bankkonto samt Fixuras egna kund- och kredituppgiftsregister. Fixura strävar därtill att begränsa Investerarens risk genom att kreditklassificera Låntagare och avvisa sådana låneansökare som har kreditanmärkningar eller otillförlitliga kredituppgifter, samt genom att överföra förfallna Lån till indrivning eller sälja dem till tredje parter. Fixura kontrollerar Låntagarens kredituppgifter genom Bisnode Finland Oy eller Suomen Asiakastieto Oy men Fixura kan inte garantera att dessa kredituppgifter stämmer överens med verkligheten. Om Låntagaren inte betalar sin månatliga delbetalning överförs skulden till en indrivningsbyrå eller säljs i sin helhet till en tredje part i enlighet med ikraftvarande prislista. Fixura kan även köpa Lånet själv till motsvarande pris.

Låntagaren har en i lag föreskriven rätt att förlänga sin betalningstid exempelvis till följd av arbetslöshet eller sjukdom. Fixura kan även flytta fram förfallodagen eller göra ändringar i den ursprungliga betalningsplanen. Avtalsenlig Ränta debiteras fortsättningsvis för den kvarvarande delen av lånekapitalet. Därtill har Låntagaren rätt att återbetala Lånet i förtid, varmed Ränta inte debiteras på de månatliga delbetalningar som återbetalas i förtid.